any (Diccionari)

any
1. a. m. ASTR. Interval de temps comprés entre dos passades consecutives del Sol pel mateix punt de l'eclíptica, que correspon a la duració d'una revolució de la Terra al voltant del Sol.
b. any lunar ASTR. Període de dotze mesos lunars.
c. any planetari ASTR. Duració de la revolució d'un planeta al voltant del Sol.
2. a. m. CRON. Unitat de mesura del temps, que correspon aproximadament a l'any solar.
b. any de traspàs CRON. Any civil que consta de 366 dies civils .
c. any natural (o civil ) CRON. Any format per un nombre enter de dies civils (365 si és comú, o 366 si és de traspàs) i que és d'ús social general.
3. a. m. Període de temps que comprén de l'u de gener al trenta-u de desembre, i este període considerat en relació amb els fets que hi han ocorregut i en relació amb els anys precedents i subsegüents. L'any 1977. L'any del meu casament.
b. any de gràcia CRON. Any del Senyor.
c. any del Senyor CRON. Any de l'era cristiana, o siga, any comptat a partir del naixement de Jesucrist.
d. de l'any De l'any present.
e. els anys vint (o trenta , etc.) Els anys del segon, el tercer, etc., decenni del segle.
4. a. m. Període de dotze mesos comptat a partir d'una data determinada.
b. any eclesiàstic Any comptat des del primer diumenge d'advent fins al mateix dia de l'any següent.
c. caure l'any (tal dia) Tindre lloc este dia el venciment d'un terme anual, especialment el lloguer.
d. fer l'any (d'un fet) Fer un any que va tindre lloc.
e. tal dia farà l'any Expressió usada per a indicar la indiferència amb què es veu una cosa.
5. a. m. Període de dotze mesos durant el qual es desenrotlla una activitat determinada.
b. m. Curs d'estudis. Faig el tercer any de dret.
c. any de plor DRET Primer any de viduïtat durant el qual la viuda té el dret a ser alimentada a càrrec del patrimoni del marit en consonància amb la seua posició social i amb la quantia del dit patrimoni.
d. any jubilar REL. Entre els jueus, l'any que venia després de set vegades set anys, és a dir, l'any cinquanté.
e. any sabàtic REL. Segons la llei jueua, l'últim de cada set anys, durant el qual la terra no podia ser cultivada i cada amo havia de deslliurar un esclau hebreu, si este ho volia.
f. any sabàtic ENSENY. En els països de tradició cultural anglosaxona, curs o semestre que es concedix cada sis o set anys a un professor perquè el dedique als seus estudis o a la investigació, exonerant-lo de l'ensenyança.
g. any sant (o jubilar ) REL. Any durant el qual el papa concedix indulgència als fidels que visiten determinats santuaris.
h. any útil Dies útils o laborables de l'any.
6. a. m. AGR. Cicle del treball agrícola en relació amb els factors meteorològics o amb la collita produïda.
b. any de neu AGR. Any en què ha fet nevades.
c. any de pluges (o plover ) AGR. Any de pluja abundosa.
d. any d'esplets AGR. Any d'una gran collita.
e. any sec AGR. Any de pluja escassa.
f. bon any AGR. Any de bona collita.
g. mal any AGR. Any de mala collita.
7. a. m. Espai de dotze mesos de l'edat d'una persona comptat des del dia i el mes del naixement, referit també a la vida dels animals i a l'existència o a la duració de les coses. El meu germà té quinze anys. La casa té huitanta anys.
b. m. pl. Edat. No et fa vergonya fer això als teus anys.
c. entrat en anys Vell.
d. fer (tants) anys Complir anys. Dilluns faràs set anys.
e. fer anys Viure.
f. fer els anys Arribar (algú) a la data en què es complixen anys de la seua naixença. Fa els anys el 7 d'octubre.
g. home d'anys Vell.
h. llevar-se anys Declarar tindre menys anys d'edat que els que realment es tenen.
i. llevar-se anys del damunt Rejovenir-se.
j. no hi ha quinze anys lletjos Indica que la joventut suplix la bellesa.
k. per molts anys Fórmula de felicitació que expressa el desig d'una llarga vida.
l. posar anys Fer-se vell.
m. tindre (tants) anys i les dents (o i els de la faixa ) Passar de (tants) anys.
n. tindre més anys que (o els anys de ) Matusalem Ser molt vell.
8. a. m. pl. Temps. Han passat molts anys. Fa anys.
b. fer anys i panys (d'un fet) Fer molt de temps.
9. a. any gran CRON. Any platònic.
b. any llum ASTR. Unitat usada en astronomia amb finalitats de vulgarització i que equival a la longitud que ha recorregut la llum en un any (en lloc seu cal usar unitats astronòmiques o parsecs).
c. any platònic CRON. Cicle d'uns 26.000 anys en què té lloc una revolució completa dels punts equinoccials.
d. ser a anys llum Molt remot en el temps, l'espai, etc.
10. any nou Primers dies de l'any en relació amb l'any que acaba.
11. any nou, vida nova Expressió de bons propòsits a l'entrada d'any.
12. any passat L'any anterior al qual es viu.
13. anys passats Anys arrere.
14. eixir de mal any (o traure el ventre de mal any ) Aprofitar-se d'un bon menjar després de dies de menjar poc.
15. l'altre any Fa dos anys.
16. l'any de la Mariacastanya L'any de la picor.
17. l'any de la neu Temps passat molt imprecís.
18. l'any de la picor En un temps remot indeterminat.
19. l'any de les tàperes Temps passat molt imprecís.
20. l'any d'en Quinze L'any xeix.
21. l'any que ve (o venidor , o vinent ) L'any següent d'aquell en què es viu o d'aquell de què es parla.
22. l'any quinze Mai, o molt tardanament.
23. l'any tirurany En temps remotíssim.
24. l'any xeix Mai.
25. no fer cap any de tretze mesos Es diu de la persona que no sol estar massa en un punt, de qui és voluble en els seus plans, etc.
26. ser de l'any huit Ser molt antic.

any (Traducció Valencià-Castellà)

any m. 1. año, añada ( f. ), hierba.
2. any civil año civil.
3. any de gràcia año de gracia.
4. any de neu año de nieves.
5. any de plor
6. any de pluges (o plover ) año de lluvias.
7. any de traspàs año bisiesto, año intercalar.
8. any del Senyor año de gracia.
9. any d'esplets año de bienes.
10. any eclesiàstic año eclesiástico.
11. any gran
12. any jubilar año jubilar.
13. any lunar año lunar.
14. any llum año de luz.
15. any nou año nuevo.
16. any nou, vida nova año nuevo, vida nueva.
17. any passat el año pasado.
18. any planetari año planetario.
19. any platònic año platónico.
20. any sabàtic año sabático.
21. any sant (o jubilar ) año santo.
22. any sec año seco.
23. any útil año útil.
24. anys passats años atrás.
25. bon any buen año.
26. caure l'any
27. de l'any del año.
28. de l'any de la Mariacastanya del tiempo de Maricastaña (o del tiempo del rey que rabió ).
29. de l'any de la picor del año de la nana, del tiempo de Maricastaña (o del tiempo del rey que rabió ), del año de la nana, del tiempo de Maricastaña (o del tiempo del rey que rabió ).
30. els anys vint (o trenta, etc. ) los años veinte (o treinta, etc. ).
31. entrat en anys entrado en años.
32. fer (tants) cumplir años.
33. fer anys cumplir años.
34. fer anys i panys años y años.
35. fer els anys cumplir años.
36. fer l'any hacer un año.
37. home d'anys entrado en años.
38. l'altre any hace dos años.
39. l'any de la neu del año de la polca.
40. l'any de les tàperes del año de la nana.
41. l'any d'en Quinze cuando las ranas críen pelos.
42. l'any que ve (o venidor , o vinent ) el año que viene.
43. l'any quinze cuando las ranas críen pelo.
44. l'any tirurany del año de la nana.
45. l'any xeix cuando las ranas críen pelo.
46. mal any mal año.
47. no fer cap any de tretze mesos culo de mal asiento.
48. no hi ha quinze anys lletjos no hay quince años feos.
49. per molts anys por muchos años.
50. posar anys hacerse viejo.
51. ser a anys llum estar a años luz.
52. ser de l'any huit del año de la nana.
53. tal dia farà l'any tal día hará (o hizo ) un año.
54. tindre (tants) anys i les dents (o i els de la faixa )
55. tindre els anys de (o més anys que ) Matusalem ser más viejo que la sarna.
56. traure el ventre de mal any (o eixir de mal any ) sacar (uno) la tripa de mal año.
57. traure's anys quitarse (alguien) años.
58. traure's anys del damunt quitarse años de encima.

Et pot interessar