art (Diccionari)

art 1
1. a. m. (o f. ) Habilitat per a fer alguna cosa, adquirida amb l'estudi, l'experiència, l'observació, etc. Una obra pictòrica feta amb molt d'art.
b. m. (o f. ) Manera de fer alguna cosa segons regles.
2. a. m. (o f. ) Sistema de preceptes i de regles per a fer bé alguna cosa. L'art de nadar. L'art d'amar. L'art culinària.
b. art halièutica PESCA Halièutica.
c. art militar MIL. Dit de l'estratègia, de la logística, de la tàctica i de l'organització militars.
d. art poètica POÈT. Obra didàctica en la qual es definixen les característiques principals de la creació poètica i s'exposen les regles que s'han d'observar en la composició poètica.
3. a. f. Professió que requerix el coneixement i l'explicació d'un sistema de preceptes i de regles.
b. art de la mar Professió de mariner.
c. art indecorosa [ ant. ] Professió prohibida als clergues.
d. arts i oficis Conjunt de regles teòriques i de tècniques manuals necessàries per als oficis mecànics.
e. arts liberals Les set disciplines en què es van dividir els coneixements humans, que corresponien aproximadament a les ensenyances impartides des de l'antiguitat en els dos cicles del trívium (gramàtica, retòrica i dialèctica) i el quadrívium (aritmètica, geometria, música i astronomia).
f. arts liberals Arts que requerixen més especialment l'exercici de la intel·ligència.
g. arts manuals Arts mecàniques.
h. arts mecàniques Arts que requerixen principalment la pràctica manual.
i. belles arts Tradicionalment, arts que tenen per objecte l'expressió de la bellesa a través del color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment (pintura, escultura, arquitectura, música, poesia, dansa).
j. no tindre art ni part No tindre en una cosa gens d'interés ni cap intervenció.
k. nobles arts Belles arts.
l. ser de l'art Ser entés en una determinada professió o una determinada activitat.
4. a. m. (o f. ) Mitjà amb què es reïx a fer alguna cosa.
b. art màgica Art d'encantament.
c. per art de bruixeria (o de màgia ) Inexplicablement.
d. per art d'encantament Com per miracle.
e. per males arts Per mitjans reprovables.
5. a. m. ESTÈT. Producte o missatge considerat primàriament en funció de la seua forma o la seua estructura sensible.
b. m. ESTÈT. Cada una de les belles arts.
c. m. ESTÈT. Estil d'un artista.
d. art abstracte ESTÈT. Modalitat de l'art modern que consistix en la creació de formes i no en la imitació de coses existents.
e. art dramàtic ESTÈT. Art d'interpretar el teatre.
f. art figuratiu ESTÈT. Art que partix de la realitat.
g. arts figuratives [ ant. ] ESTÈT. Arts plàstiques.
h. arts plàstiques ESTÈT. Tradicionalment, l'escultura, la pintura i l'arquitectura (actualment, la pintura i l'escultura).
i. sèptim art ESTÈT. Art cinematogràfic.
6. a. m. ART Conjunt de les arts plàstiques.
b. art aplicada ART Art aplicada als productes industrials, amb la finalitat d'embellir objectes d'ús comú (mobles, orfebreria, ceràmica, armes).
c. art decorativa ART Art aplicada que afegix elements d'ornamentació a una estructura arquitectònica.
d. art industrial ART Art aplicada.
e. art popular ART Art realitzat pel poble i per al poble, generalment d'una manera anònima, amb finalitat decorativa i amb materials simples i d'escàs valor material.
f. art sacre ART Art religiós.
g. art sumptuari ART Art decoratiu que empra materials luxosos.
h. arts majors ART Tradicionalment, la pintura, l'escultura i l'arquitectura.
i. arts menors ART Tradicionalment, la plateria, la ceràmica, la marqueteria, l'enquadernació, el gravat, l'ebenisteria, el mosaic, etc.
j. obra d'art ART Resultat de l'aplicació d'una activitat artística.
7. m. (o f. ) Aplicació de l'habilitat i el gust a la producció d'una obra segons principis estètics.
8. art per l'art Actitud que defén la validesa de la finalitat de l'art per ell mateix, enfront de les diferents classes de compromís o d'alienació.
9. art topiària f. JARD. Tècnica de preparar i retallar plantes en formes ornamentals, figuratives o geomètriques, per a modificar l'aspecte natural de la planta.

art (Traducció Valencià-Castellà)

art m. (o f. ) 1. arte,.
2. art aplicada arte aplicada.
3. art de la mar arte del mar.
4. art decorativa arte decorativa.
5. art dramàtic arte dramático.
6. art figuratiu arte figurativo.
7. art halièutica haliéutica.
8. art indecorosa arte indecorosa.
9. art industrial arte industrial.
10. art màgica arte mágica.
11. art militar arte militar.
12. art per l'art el arte por el arte.
13. art poètica arte poética.
14. art popular arte popular.
15. art sacre arte sacro.
16. art sumptuari arte suntuario.
17. arts figuratives artes figurativas.
18. arts i oficis artes y oficios.
19. arts liberals artes liberales.
20. arts majors artes mayores.
21. arts manuals artes manuales.
22. arts mecàniques artes mecánicas.
23. arts menors artes menores.
24. arts plàstiques artes plásticas, artes plásticas.
25. belles arts bellas artes.
26. no tindre art ni part no ser (o no tener ) arte ni parte (en alguna cosa).
27. nobles arts nobles artes.
28. obra d'art obra de arte.
29. per art de bruixeria (o de màgia ) como por arte de magia (o por arte de magia ).
30. per art d'encantament por arte de birlibirloque (o de encantamiento ).
31. per males arts con malas artes.
32. sèptim art séptimo arte.
33. ser de l'art ser entendido.
34. tirar l'art

Et pot interessar