balconer (Diccionari)

balconer -a
1. adj. Relatiu o pertanyent al balcó. Una porta balconera.
2. adj. Que passa moltes estones al balcó. Dona balconera, dona malfaenera,

Et pot interessar