camí (Diccionari)

camí
1. a. m. Espai que cal recórrer per a anar d'un lloc a un altre.
b. camí dret Directament.
c. de camí De pas, tot passant.
d. dret camí Directament.
2. a. m. Via.
b. agarrar el camí de la porta Anar-se'n d'una casa.
c. anar fora de camí Anar sense camí.
d. camí cobert En les fortificacions permanents, espai al llarg del fossat des d'on es pot fer foc.
e. camí de ferro Ferrocarril.
f. camí de ronda En l'interior de les localitats fortificades, corredor que resseguix el cercle emmurallat.
g. desfer el camí Tornar arrere pel mateix camí.
h. eixir a camí Trobar camí després d'haver anat perdut sense camí.
i. fer un camí Obrir un camí.
j. fer un camí Recórrer un camí.
k. girar de camí Canviar de camí.
l. obrir un camí Construir un camí, fer-lo transitable.
m. prendre un camí Escollir un camí.
n. prendre un camí per un altre Equivocar-se de camí.
3. a. m. [ esp. ] Via rural, natural o construïda.
b. camí abandonat Camí pel qual s'ha deixat de transitar.
c. camí batut Camí fressat.
d. camí boscater Camí de bosc.
e. camí carboner Camí de terra obert dins d'un bosc per a poder transportar el carbó des de les carboneres.
f. camí carener Camí de cima.
g. camí carreter Camí de carro.
h. camí d'abeurada Camí que porta a un lloc on s'abeura el bestiar.
i. camí d'animal Camí de bast.
j. camí de bast Camí que permet el pas d'animals de ferradura carregats amb sàries i arreus, però no el pas de carros.
k. camí de bosc Camí que passa pel mig d'un bosc.
l. camí de cabres Camí de mal transitar-hi.
m. camí de carena Camí de cima.
n. camí de carro Camí que permet el pas de carros.
o. camí de cima Camí que resseguix la cima d'una carena orogràfica.
p. camí de cintura Camí de flanc que seguix el contorn d'una muntanya.
q. camí de combregar Camí de sagraments.
r. camí de congost Camí que aprofita el congost d'un riu.
s. camí de creu Camí de sagraments.
t. camí de desemboscar Camí de treta obert dins d'un bosc perquè els carros puguen transportar la llenya que s'hi fa.
u. camí de ferradura Camí de bast.
v. camí de flanc Camí que passa tot planejant per la part mitjana del vessant d'una vall o d'una muntanya.
w. camí de la via Tira de terreny al llarg de la via del tren que servix per a transitar-hi els vianants.
x. camí de muntanya Camí de bast.
y. camí de pas Senda.
z. camí de rabosa Camí de cabres.
aa. camí de rec Camí de séquia.
ab. camí de roderes Camí de carro.
ac. camí de rodes Camí de carro.
ad. camí de sagraments Camí utilitzat per a anar a administrar els auxilis espirituals, per a la conducció de difunts als enterraments o bé en les antigues processons rurals.
ae. camí de séquia Camí que voreja tot el llarg d'una séquia.
af. camí de sirga Camí de ferradura que seguix la vora d'un riu, utilitzat per a la sirga.
ag. camí de treta Camí construït provisionalment per a l'explotació d'un bosc.
ah. camí de trilla Camí de carro.
ai. camí de vius i morts Camí de sagraments.
aj. camí debolit Camí abandonat.
ak. camí fariner Camí molinant.
al. camí fondo Camí propi de les planes, que apareix artificiosament enfondit en el terreny per a salvar un desnivell, encaixat entre marges que cobrixen un home a cavall.
am. camí forestal Camí construït per a la conservació i l'explotació de boscs.
an. camí fressat Camí pel qual no s'ha deixat de transitar.
ao. camí general Camí ral.
ap. camí missader Camí que comunica una església parroquial o sufragània i les seues sagreres amb els diferents veïnats, les diferents masies, etc., del terme.
aq. camí misser Camí missader.
ar. camí molinant Camí utilitzat per a anar a moldre el blat.
as. camí moliner Camí molinant.
at. camí morraler Camí de bast pel qual el conductor ha de portar a peu els animals de càrrega.
au. camí mort Camí abandonat i quasi esborrat, envaït per la vegetació o aixaragallat.
av. camí perdut Camí que, obert per circumstàncies transitòries, però quedant marcat i ben visible, no du enlloc.
aw. camí privat Camí obert per a l'ús i el servici exclusiu de finques particulars.
ax. camí públic Camí d'ús públic.
ay. camí ral Camí públic, el més important abans de la construcció de les carreteres, utilitzat per a les comunicacions generals i de més trànsit.
az. camí ramader Carrerada.
ba. camí retent Camí bo i dret.
bb. camí riberenc Camí que seguix la vorera d'un curs fluvial.
bc. camí sagramenter Camí de sagraments.
bd. camí seguit Camí ral.
be. camí sender Senda.
bf. camí veïnal Camí construït i conservat pel municipi.
bg. com els camins (o més que els camins ) Vell, antic.
bh. robar camins Robar els vianants en despoblat.
4. a. m. Acció de recórrer l'espai que du d'un lloc a un altre. Iniciar el camí. Acabar, continuar el camí.
b. a mig camí A la mitat del camí.
c. abreujar camí Fer més breu o curta la duració o extensió d'un camí o desplaçament.
d. agarrar el camí entre cames Caminar amb decisió per dur a terme alguna cosa.
e. anar camí de Dirigir-se cap a.
f. camí tirat A bon pas.
g. desfer camí Tornar-se'n per on s'ha vingut.
h. fer camí Caminar.
i. guanyar camí Disminuir la distància, avançar.
j. posar-se en camí Començar a caminar.
5. a. m. Espai recorregut per una persona o per una cosa, trajecte. El camí recorregut per un viatger, per una processó, per un tren.
b. camí òptic FÍS./ÒPT. En un medi de refracció, producte de la distància geomètrica que separa dos punts d'un mateix raig lluminós per l'índex de refracció.
6. m. Vegada. Un camí vaig anar a buscar-te. Alguns camins ens hem banyat al riu.
7. a. m. Velocitat, rapidesa, dit especialment dels vaixells. El vaixell va atényer gran camí.
b. anar més camí Anar més de pressa.
c. fer un camí Avançar, no entretindre's en alguna faena.
8. a. m. [ fig. ] Curs, desenrotllament progressiu del temps, dels esdeveniments, d'una activitat, d'un comportament moral. El camí de la solidaritat, el camí de la llibertat. Prendre el camí de la música.
b. a mig camí A mig fer una cosa.
c. anar fora de camí Obrar erradament.
d. anar pel bon camí Comportar-se correctament.
e. anar pel mal camí Comportar-se malament.
f. no anar pel camí dret Comportar-se malament.
g. tirar pel camí del mig Actuar sense miraments.
h. tornar a camí Fer eixir algú de l'error en què està.
9. a. m. [ fig. ] Mitjà, manera d'obrar, per a arribar a un fi. La sinceritat és un bon camí per a l'amistat.
b. anar (o tirar ) cada u pel seu camí Ser d'opinions discordants, obrar amb independència l'un de l'altre, especialment els que haurien d'anar d'acord.
c. donar un camí Donar una idea, una solució.
d. fer el seu camí Anar, algú, al fi que es proposa sense distraure's per res.
e. obrir-se camí Véncer les dificultats per a arribar a un fi.
f. prendre un camí Escollir-ne un per a arribar a un fi.
g. tots els camins duen (o van ) a Roma Hi ha diverses maneres d'arribar a un mateix fi.

camí (Traducció Valencià-Castellà)

camí m. 1. camino, trayecto, cauce, andadura ( f. ). Seguir les vies reglamentàries. ® Seguir los cauces reglamentarios. La font es troba anant cap a l'església. ® La fuente se encuentra camino de la iglesia. Donar curs a una petició. ® Dar cauce a una petición. Anava cap a Anglaterra. ® Iba camino de Inglaterra.
2. a mig camí a medio camino.
3. abreujar camí
4. agarrar el camí de la porta coger (uno) la puerta.
5. agarrar el camí entre cames
6. anar (o tirar ) cada u pel seu camí ir cada cual por su camino.
7. anar camí de ir camino de.
8. anar fora de camí ir fuera de camino.
9. anar més camí ir más deprisa.
10. anar pel bon camí ir por buen camino.
11. anar pel mal camí ir por mal camino.
12. camí abandonat camino abandonado.
13. camí batut camino trillado.
14. camí boscater camino de bosque.
15. camí carboner
16. camí carener camino cimero.
17. camí carreter camino carretero.
18. camí cobert camino cubierto.
19. camí d'abeurada
20. camí d'animal camino de herradura.
21. camí de bast camino de herradura.
22. camí de bosc camino de bosque.
23. camí de cabres camino de cabras.
24. camí de carena camino cimero.
25. camí de carro camino carretero.
26. camí de cim camino cimero.
27. camí de cintura
28. camí de combregar recorrido de las procesiones.
29. camí de congost camino de desfiladero.
30. camí de creu recorrido de las procesiones.
31. camí de desemboscar
32. camí de ferradura camino de herradura.
33. camí de ferro camino de hierro.
34. camí de flanc
35. camí de guineu camino de cabras.
36. camí de la via
37. camí de muntanya camino de herradura.
38. camí de pas camino de paso.
39. camí de rec
40. camí de roderes camino de ruedas.
41. camí de rodes camino de ruedas.
42. camí de ronda camino de ronda, camino de ronda.
43. camí de sagraments recorrido de las procesiones.
44. camí de séquia
45. camí de sirga camino de sirga.
46. camí de treta
47. camí de trilla camino carretero.
48. camí de vius i morts recorrido de las procesiones.
49. camí debolit camino abandonado.
50. camí dret directamente, directamente, buen camino, buen camino.
51. camí fariner
52. camí fondo
53. camí forestal camino forestal.
54. camí fressat camino trillado.
55. camí general camino real.
56. camí missader
57. camí misser
58. camí molinant
59. camí moliner
60. camí morraler
61. camí mort camino abandonado.
62. camí òptic
63. camí perdut camino perdido.
64. camí privat camino privado.
65. camí públic camino público.
66. camí ral camino real.
67. camí ramader camino de cabaña.
68. camí retent camino recto.
69. camí riberenc camino ribereño.
70. camí sagramenter recorrido de las procesiones.
71. camí seguit camino real.
72. camí sender sendero.
73. camí tirat a paso ligero.
74. camí veïnal camino vecinal.
75. com els camins (o més que els camins ) más viejo que andar a pie.
76. de camí de camino.
77. desfer camí desandar el camino.
78. desfer el camí desandar el camino.
79. donar un camí dar una idea.
80. dret camí directamente.
81. eixir a camí encontrar el camino.
82. fer camí caminar.
83. fer el seu camí seguir su camino.
84. fer un camí hacer un camino.
85. girar de camí cambiar de camino.
86. guanyar terreny ganar terreno.
87. no anar pel camí dret ir por mal camino.
88. obrir un camí abrir un camino.
89. obrir-se camí abrirse camino.
90. posar-se en camí ponerse en camino.
91. prendre un camí coger un camino.
92. prendre un camí per un altre tomar un camino por otro.
93. robar camins
94. tirar pel camí del mig sin miramientos.
95. tornar a camí traer (a alguien) al buen camino.
96. tots els camins duen (o van ) a Roma todos los caminos conducen a Roma.

Et pot interessar