cambra (Diccionari)

cambra
1. a. f. Habitació, local, peça, d'una casa.
b. f. [ esp. ] Habitació destinada a dormir o per a l'ús d'una persona o de diverses. Els xiquets dormen en la mateixa cambra. La cambra d'estudi.
c. f. HIST. Sala o conjunt de sales d'una residència reservades al sobirà, als seus familiars o a la cort.
d. f. MAR. Cada un dels departaments del buc d'un vaixell separats per mampares o planxes.
e. f. [ esp. ] MAR. Departament d'un vaixell destinat a l'allotjament i a l'estada de passatgers, del capità o patró i dels oficials.
f. f. [ esp. ] MAR. Cabina.
g. f. Departament d'una casa destinat a graner, situat generalment en un lloc alt, golfa.
h. f. Habitació d'una masia destinada a allotjar els pastors durant l'hivern.
i. cambra cuirassada Cambra revestida de planxes d'acer i proveïda d'elements de seguretat que substituïx la caixa forta quan la capacitat d'esta és insuficient.
j. cambra de bany Bany 2. c.
k. cambra de gas DRET Local hermèticament tancat on s'injecten gasos tòxics per a asfixiar.
l. cambra de les armes [ ant. ] Sala d'armes.
m. cambra de parament HIST. Sala o cambra principal i més ben guarnida d'una casa o un palau.
n. cambra dels mals endreços Habitació destinada a guardar coses velles o de poc ús.
o. cambra fosca Habitació interior d'una casa que no té claror ni ventilació directa a l'exterior.
p. cambra frigorífica REFRIG. Compartiment de parets tèrmicament aïllants, mantingut a baixa temperatura per mitjà d'una màquina frigorífica.
q. cambra mortuòria Habitació parada per a tindre-hi un difunt i honrar-lo abans de l'enterrament.
r. de cambra Privat. Pintor de cambra del rei.
s. en cambra Privadament. Treballar en cambra.
2. a. f. sing. (o pl. ) Deposició de ventre d'una persona.
b. anar de cambra Evacuar el ventre (una persona).
c. cambres clares PAT. Evacuació freqüent i anormal, diarrea.
d. cambres de sang PAT. Deposició sangonosa pròpia de la disenteria.
3. a. f. Compartiment o cavitat d'un aparell, d'una màquina, d'un organisme animal o vegetal, etc., on es produïx o passa un procés o una operació, que separa diverses parts, diverses cel·les, etc.
b. f. ARM. Recambra.
c. f. AUT. Cambra d'aire d'un pneumàtic.
d. cambra aerífera BOT. Cavitat situada davall de l'epidermis de la majoria de les plantes marcancials, oberta a l'exterior per un porus, que conté i protegix els filaments clorofíl·lics.
e. cambra anecoica METROL. Cambra no reverberant utilitzada per a fer mesures acústiques.
f. cambra anecoica TELECOM. Habitació tancada en la qual totes les parets, el terra i el sostre estan coberts d'un material que impedeix la reflexió d'ones sonores o electromagnètiques i que s'utilitza per a mesurar les característiques d'altaveus i d'antenes.
g. cambra aquosa ANAT. Cambra anterior de l'ull que conté l'humor aquós.
h. cambra d'aire AUT. Recipient tòric de cautxú que conté l'aire a pressió en l'interior d'un pneumàtic.
i. cambra de bambolles FÍS. Detector de partícules que en visualitza la trajectòria per mitjà d'un deixant de bambolles en un vapor sobresaturat.
j. cambra de càrrega ELECTROT. Depòsit construït al final d'una canal d'una central hidroelèctrica.
k. cambra de centelleig FÍS. Dispositiu que indica el camí seguit per partícules elementals.
l. cambra de combustió MOTOR Recinte d'un motor on és efectuada la combustió.
m. cambra de gasos ARM. Cambra tubular de les armes automàtiques de presa de gasos, base del funcionament en el mecanisme d'automatisme.
n. cambra de reverberació ACÚST. Cambra o recinte tancat, de parets reflectores de les ones sonores, que té en l'interior una font sonora que crea un camp difús, de manera que l'energia del so queda uniformement distribuïda.
o. cambra de vapor Espai d'una caldera ocupat pel vapor que es forma.
p. cambra d'ionització FÍS. Detector de partícules amb càrrega elèctrica.
q. cambra incubadora ZOOL. Estructura atòmica, pròpia de quasi tots els crustacis, en la qual depositen la posta.
r. cambra obscura FOTOGR. Caixa del tot tancada, en una de les parets de la qual hi ha un xicotet forat, ordinàriament proveït d'una lent, per on entren els rajos de llum, procedents d'un objecte exterior, els quals determinen una imatge, que és recollida, invertida, en la superfície interior de la paret oposada.
s. cambra sorda METROL. Cambra anecoica.
t. cambra vítria ANAT. Cambra posterior de l'ull que conté l'humor vitri.
4. f. ÒPT./AUDIOVIS. Càmera.
5. f. HIST. Òrgan administratiu encarregat especialment de la revisió de comptes i de resoldre les controvèrsies en matèria d'imposts i de préstecs públics.
6. f. POLÍT. Òrgan polític deliberatiu amb facultats legislatives o consultives propi dels estats de sistema representatiu. Cambra de senadors.
7. a. f. ECON./DRET Entitat o organisme que agrupa individus o entitats d'una mateixa activitat econòmica. Cambra de turisme. Cambra agrària.
b. cambra de compensació ECON./DRET Entitat a través de la qual els organismes públics i les empreses financeres o fornidores de béns i de servicis compensen els comptes creditors i deutors existents entre si.
c. cambra de la propietat ECON./DRET Associació de propietaris que té per funció fomentar i defendre els interessos de la propietat urbana.

cambra (Traducció Valencià-Castellà)

cambra f. 1. cámara, habitación, cuarto ( m. ), dormitorio ( m. ), alcoba. L'habitació dels xiquets. ® El cuarto de los niños. Una càmera fotogràfica. ® Una cámara fotográfica. La cambra reial. ® La cámara real. La cambra de gas. ® La cámara de gas. La cambra d'aire d'un pneumàtic. ® La cámara de aire de un neumático. La cambra dels diputats. ® La cámara de los diputados.
2. anar de cambra evacuar el vientre.
3. cambra aerífera cámara aerífera.
4. cambra anecoica cámara anecoica.
5. cambra aquosa cámara acuosa.
6. cambra cuirassada cámara acorazada.
7. cambra d'aire cámara de aire.
8. cambra de bambolles
9. cambra de bany cuarto de baño.
10. cambra de càrrega cámara de carga.
11. cambra de centelleig cámara de centelleo.
12. cambra de combustió cámara de combustión.
13. cambra de compensació cámara de compensación.
14. cambra de gas cámara de gas.
15. cambra de gasos
16. cambra de la propietat cámara de la propiedad.
17. cambra de les armes cámara de las armas.
18. cambra de parament
19. cambra de reverberació cámara de reverberación.
20. cambra de vapor cámara de vapor.
21. cambra dels mals endreços cuarto trastero.
22. cambra d'ionització cámara de ionización.
23. cambra fosca cuarto oscuro.
24. cambra frigorífica cámara frigorífica.
25. cambra incubadora
26. cambra mortuòria cámara mortuoria.
27. cambra obscura cámara oscura.
28. cambra sorda
29. cambra vítria cámara vítrea.
30. cambres clares cámaras, diarrea.
31. cambres de sang diarrea sangrante.
32. de cambra de cámara.
33. en cambra en privado.

Et pot interessar