casa (Diccionari)

casa
1. a. f. Edifici que servix d'habitació humana.
b. casa adossada ARQUIT. Cada una de les cases de forma idèntica o similar unides per la paret dorsal.
c. casa aparellada Cada una de les dos cases de forma idèntica o similar unides per una paret mitgera.
d. casa barata Designació del tipus de casa per a obrers construïda amb la intervenció dels poders públics a partir de la segona mitat del segle XIX en els països de gran desenrotllament industrial.
e. casa bessona Casa aparellada.
f. casa cuina Habitatge elemental construït en el fons d'un solar, compost generalment per una planta baixa i a vegades amb un sol pis.
g. casa de camp Casa situada fora d'un poblat
h. casa de Déu (o del Senyor ) Església.
i. casa de pisos (o de veïns ) Edifici urbà en el qual habiten diverses famílies en diferents pisos o apartaments.
j. casa en filera ARQUIT. Cada una de les cases de forma idèntica o similar unides per les parets laterals, que tenen sovint un pati o jardí.
k. casa mortuòria Casa en la qual ha mort recentment alguna persona i des d'on ix el seu soterrar.
l. tindre casa franca Tindre dret a habitar gratuïtament un habitatge o la part d'un habitatge.
2. a. f. Edifici, especialment el destinat a un ús públic determinat. Casa de correus. Casa de telèfons. Casa de telègrafs.
b. casa de la vall En algunes valls pirinenques amb organització política pròpia, casa del consell de la vall, destinada a celebrar les reunions i a guardar l'arxiu.
c. casa de les comèdies [ ant. ] Teatre.
d. casa del comú (o Gran , o consistorial , o de la ciutat , o de la vila , o del poble , o del consell , o de l'ajuntament ) Edifici on es reunix el consell municipal.
e. casa forestal Casa construïda dins del bosc que servix per a donar aixopluc als guardaboscs i a tindre el material necessari per a la conservació i la vigilància del bosc.
f. com una casa Molt gran o molt important. Una veritat, un error, com una casa.
g. la casa gran L'ajuntament.
h. mestre de cases Constructor capacitat per a contractar o dur a terme la construcció d'edificis i altres obres.
3. a. f. Edifici o part d'un edifici (pis, apartament, etc.) en què algú habita amb els seus. Me'n vaig a casa. T'espere a casa.
b. f. Família, conjunt de gent que habita una mateixa casa o que està emparentada, especialment el conjunt de persones que hi viuen sotmesos a l'autoritat del cap de casa i amb un mateix patrimoni.
c. f. La família des del punt de vista genealògic, llinatge, dinastia. És un xic de bona casa.
d. f. [ fig. ] GENEAL. Llinatge, família, dinastia, de caràcter nobiliari o senyorial. Casa d'Àustria. Casa de Borbó.
e. f. Conjunt de funcionaris i empleats destinats al servici immediat d'un cap d'Estat o d'un alt personatge. La casa militar del rei. La casa civil del príncep.
f. f. [ fig. ] HIST. Entitat històrica lligada a un territori i a un senyor. La casa ducal de Cardona.
g. a casa ( de ) Estan a casa la tia.
h. alçar la casa en l'aire Trastornar-ho tot.
i. alçar la casa en l'aire Causar un daltabaix.
j. anar de casa en casa buscant la brasa Fer visites ociosament.
k. anar vestit d'estar per casa Anar vestit d'una manera senzilla.
l. casa aloera HIST. En la baixa edat mitjana, casa, generalment fortificada, pertanyent en alou a un senyor o aloer.
m. casa mare Establiment principal d'un orde religiós.
n. casa pairal Casa on habiten o han habitat els pares o els progenitors del llinatge d'una persona.
o. casa per casa Una casa després de l'altra.
p. casa professa Casa de religiosos que viuen en comunitat.
q. començar la casa per la teulada (o pel terrat ) Començar una cosa al revés, voler prescindir del que és bàsic, del que és primer, en fer una cosa.
r. d'estar per casa Sense valor ni pretensions. Un concert d'estar per casa.
s. el millor de cada casa La gent més abjecta.
t. fer casa Guanyar diners i estalviar-los.
u. fer casa a part Separar-se, els que viuen junts.
v. fer casa santa Quedar-s'ho tot.
w. parar (o posar ) casa Instal·lar-hi els mobles, deixar-la en condicions de ser habitada.
x. portar la casa damunt Anar carregat amb una bona part del que es posseïx.
y. pujar la casa dreta Procedir correctament amb profit.
z. ser com de casa Ser com de la família.
aa. ser l'hereu de la casa cremada [ pop. ] Ser el fill d'una casa arruïnada.
ab. ser molt de casa Trobar gust en el fet d'estar en casa, amb la família.
ac. tindre casa oberta Ser hospitalari.
ad. tirar la casa per la finestra Gastar molt en una festa, en una celebració.
ae. vendre la casa i anar a lloguer Liquidar una situació.
4. a. f. Lloc que servix d'habitació, de recer, etc., als animals.
b. f. [ fig. ] Closca dels caragols, de les tortugues, etc.
c. casa d'abelles Buc.
5. a. f. Institució, empresa, establiment. Casa de l'almoina. Casa de maternitat.
b. casa bressol Institució en la qual s'atenen els xiquets mentres les mares treballen.
c. casa de banys Establiment proveït de banys destinat al públic.
d. casa de barrets [ pop. ] Prostíbul.
e. casa de beneficència Hospici.
f. casa de bojos Manicomi.
g. casa de canvi Establiment destinat a fer intercanvis de monedes.
h. casa de caritat Hospici.
i. casa de comerç Empresa dedicada al comerç.
j. casa de correcció Reformatori.
k. casa de cultura Institució municipal de cultura.
l. casa de dones Bordell.
m. casa de família Institució de caire benèfic en la qual s'intenta donar als internats un tracte similar al que tindrien si visqueren en família.
n. casa de folls [ ant. ] Manicomi.
o. casa de joc Lloc on es juguen diners.
p. casa de maturrangues [ vulg. ] Prostíbul.
q. casa de misericòrdia Hospici.
r. casa de moneda Seca.
s. casa de prostitució Prostíbul.
t. casa de putes Prostíbul.
u. casa de salut Institució sanitària d'internament.
v. casa de socors Institució d'assistència mèdica per a accidentats.
w. casa de tolerància Prostíbul.
x. casa de xiquets expòsits Borderia.
y. casa de xiquets orfes Orfenat.
z. casa d'hostes Casa on donen allotjament i menjar per un preu convingut.
aa. casa d'innocents [ ant. ] Manicomi.
ab. casa quarter MIL. Caserna.
6. f. Compartiment, cambra, casella. Les seixanta-quatre cases d'un tauler d'escacs.
7. casa celeste ASTR. Cada una de les dotze cases en què es considera dividit el cel.

casa (Traducció Valencià-Castellà)

casa f. 1. casa, morada. La trobaràs a casa. ® La encontrarás en casa.
2. [en sentido figurado] com una casa como una casa, como un templo.
3. a casa (de) en casa de.
4. alçar la casa a l'aire patas arriba.
5. anar de casa en casa buscant la brasa
6. anar vestit d'estar per casa estar de casa.
7. casa aloera
8. casa barata
9. casa bressol casa cuna.
10. casa celeste casa celeste.
11. casa cuina
12. casa d'abelles colmena.
13. casa de banys casa de baños.
14. casa de barrets casa de citas, casa de prostitución.
15. casa de beneficència casa de beneficencia.
16. casa de bojos casa de locos.
17. casa de camp casa de campo.
18. casa de canvi casa de cambio.
19. casa de caritat casa de beneficencia.
20. casa de comerç casa de comercio.
21. casa de correcció casa de corrección.
22. casa de cultura casa de la cultura.
23. casa de Déu (o del Senyor ) casa de Dios (o del Señor ).
24. casa de dones casa de citas, casa de camas.
25. casa de família
26. casa de folls casa de locos.
27. casa de joc casa de juego.
28. casa de la vall
29. casa de les comèdies teatro.
30. casa de maturrangues casa pública.
31. casa de misericòrdia casa de beneficencia.
32. casa de moneda casa de la moneda.
33. casa de pisos (o de veïns ) casa de vecindad (o de vecinos ).
34. casa de prostitució casa de prostitución.
35. casa de putes casa de putas.
36. casa de salut casa de salud.
37. casa de socors casa de socorro.
38. casa de tolerància casa de tolerancia.
39. casa de xiquets expòsits casa de expósitos, inclusa.
40. casa de xiquets orfes orfanato.
41. casa del comú (o Gran , o consistorial , o de la ciutat , o de la vila , o del poble , o del consell , o de l'ajuntament ) casa consistorial.
42. casa d'hostes casa de huéspedes.
43. casa d'innocents casa de locos.
44. casa forestal
45. casa mare casa madre.
46. casa mortuòria casa mortuoria.
47. casa pairal casa solariega.
48. casa per casa casa por casa.
49. casa professa casa profesa.
50. casa quarter casa cuartel.
51. començar la casa per la teulada (o pel terrat ) empezar la casa por el tejado.
52. d'estar per casa de andar por casa.
53. el millor de cada casa
54. fer casa ahorrar.
55. fer casa a part poner casa aparte.
56. fer casa santa
57. la casa gran casa de la vila.
58. mestre de cases maestro de obras.
59. parar (o posar ) poner casa.
60. portar la casa damunt ir con la casa a cuestas.
61. pujar la casa dreta
62. ser com de casa ser como de la familia.
63. ser l'hereu de la casa cremada
64. ser molt de casa ser (alguien) muy de casa.
65. tindre casa franca
66. tindre casa oberta tener las puertas abiertas.
67. tirar la casa per la finestra echar (o tirar ) la casa por la ventana, echar (o tirar ) la casa por la ventana.
68. vendre la casa i anar a lloguer dar por concluido (o concluso ).

casa (Traducció Castellà-Valencià)

casa f. 1. casa. La encontrarás en casa. ® La trobaràs a casa.
2. casa celeste casa celeste.
3. casa consistorial casa del comú (o Gran , o consistorial , o de la ciutat , o de la vila , o del poble , o del consell , o de l'ajuntament ).
4. casa cuartel casa quarter.
5. casa cuna casa bressol.
6. casa de baños casa de banys.
7. casa de beneficencia casa de beneficència, casa de caritat, casa de misericòrdia.
8. casa de camas casa de dones.
9. casa de cambio casa de canvi.
10. casa de campo casa de camp.
11. casa de comercio casa de comerç.
12. casa de comidas fonda, fonda de sisos.
13. casa de corrección casa de correcció.
14. casa de Dios (o del Señor ) casa de Déu (o del Senyor ).
15. casa de empeños mont de pietat.
16. casa de expósitos casa de xiquets expòsits.
17. casa de huéspedes casa d'hostes.
18. casa de juego casa de joc, casino de joc.
19. casa de la cultura casa de cultura.
20. casa de la moneda casa de moneda.
21. casa de la vila la casa gran.
22. casa de locos casa d'innocents, casa de bojos, casa de folls.
23. casa de prostitución casa de barrets, casa de prostitució.
24. casa de putas casa de putes.
25. casa de salud casa de salut.
26. casa de socorro casa de socors.
27. casa de tócame Roque ser (o paréixer ) can seixanta (o can pixa ) (un lloc, un assumpte).
28. casa de tolerancia casa de tolerància.
29. casa de vecindad (o de vecinos ) casa de pisos (o de veïns ).
30. casa madre casa mare.
31. casa mortuoria casa mortuòria.
32. casa por casa casa per casa.
33. casa profesa casa professa.
34. casa pública casa de maturrangues.
35. casa solariega casa pairal.
36. casino casino de joc.
37. como una casa [ en sentido figurado ] com una casa.
38. de andar por casa d'estar per casa.
39. echar (o tirar ) la casa por la ventana tirar l'ase per la finestra, tirar la casa per la finestra, llançar la casa per la finestra, matar el vedell gros.
40. empezar la casa por el tejado passar l'aladre davant dels bous, començar la casa per la teulada (o pel terrat ).
41. en casa de a casa (de).
42. en casa del herrero, cuchillo de palo el sabater és el més mal calçat.
43. estar de casa anar vestit d'estar per casa.
44. ir con la casa a cuestas portar la casa damunt.
45. la casa de Dios la casa de Déu.
46. la casa de tócame Roque ser can Garlanda.
47. muy de casa molt de casa.
48. no parar en casa no parar a casa.
49. no tener casa ni hogar no tenir on caure mort.
50. no tener casa ni hogar fluix d'armilla, no tindre trast que parar.
51. para andar por casa d'estar per casa.
52. poner casa parar (o posar ).
53. poner casa aparte fer casa a part.
54. ser (alguien) muy de casa au de gàbia, ser molt de casa.

Segona persona singular Present Imperatiu del verb casar (Verb Valencià)

FORMES IMPERSONALS
Infinitiu
casar


Participi
casat
casada
casats
casadesGerundi
casant


INDICATIU
Present
(jo) case
(tu) cases
(ell/ella/vosté) casa
(nosaltres) casem
(vosaltres) caseu
(ells/elles/vostés) casen

Perfet
(jo) he casat
(tu) has casat
(ell/ella/vosté) ha casat
(nosaltres) hem casat
(vosaltres) heu casat
(ells/elles/vostés) han casat

Passat simple
(jo) casí
(tu) casares
(ell/ella/vosté) casà
(nosaltres) casàrem
(vosaltres) casàreu
(ells/elles/vostés) casaren

Passat perifràstic
(jo) vaig casar
(tu) vas (o vares) casar
(ell/ella/vosté) va casar
(nosaltres) vam (o vàrem) casar
(vosaltres) vau (o vàreu) casar
(ells/elles/vostés) van (o vàren) casar

Imperfet
(jo) casava
(tu) casaves
(ell/ella/vosté) casava
(nosaltres) casàvem
(vosaltres) casàveu
(ells/elles/vostés) casaven

Plusquamperfet
(jo) havia casat
(tu) havies casat
(ell/ella/vosté) havia casat
(nosaltres) havíem casat
(vosaltres) havíeu casat
(ells/elles/vostés) havien casat

Passat anterior
(jo) haguí casat
(tu) hagueres casat
(ell/ella/vosté) hagué casat
(nosaltres) haguérem casat
(vosaltres) haguéreu casat
(ells/elles/vostés) hagueren casat

Futur
(jo) casaré
(tu) casaràs
(ell/ella/vosté) casarà
(nosaltres) casarem
(vosaltres) casareu
(ells/elles/vostés) casaran

Futur perfet
(jo) hauré casat
(tu) hauràs casat
(ell/ella/vosté) haurà casat
(nosaltres) haurem casat
(vosaltres) haureu casat
(ells/elles/vostés) hauran casat

Condicional
(jo) casaria
(tu) casaries
(ell/ella/vosté) casaria
(nosaltres) casaríem
(vosaltres) casaríeu
(ells/elles/vostés) casarien

Condicional perfet
(jo) hauria casat
(tu) hauries casat
(ell/ella/vosté) hauria casat
(nosaltres) hauríem casat
(vosaltres) hauríeu casat
(ells/elles/vostés) haurien casat

SUBJUNTIU
Present
(jo) case
(tu) cases
(ell/ella/vosté) case
(nosaltres) casem
(vosaltres) caseu
(ells/elles/vostés) casen

Perfet
(jo) haja casat
(tu) hages casat
(ell/ella/vosté) haja casat
(nosaltres) hàgem casat
(vosaltres) hàgeu casat
(ells/elles/vostés) hagen casat

Imperfet
(jo) casara
(tu) casares
(ell/ella/vosté) casara
(nosaltres) casàrem
(vosaltres) casàreu
(ells/elles/vostés) casaren

Plusquamperfet
(jo) haguera casat
(tu) hagueres casat
(ell/ella/vosté) haguera casat
(nosaltres) haguérem casat
(vosaltres) haguéreu casat
(ells/elles/vostés) hagueren casat

IMPERATIU
Present

casa (tu)
case (ell/ella/vosté)
casem (nosaltres)
caseu (vosaltres)
casen (ells/elles/vostés)

Tercera persona singular Presente Indicativo del verb casar (Verb Castellà)

FORMAS IMPERSONALES
Infinitivo
casar


Participio
casado
casada
casados
casadasGerundio
casando


INDICATIVO
Presente
(yo) caso
(tu) casas
(el/ella/Ud.) casa
(nosotros) casamos
(vosotros) casáis
(ellos/ellas/Uds.) casan

Pretérito perfecto simple
(yo) casé
(tu) casaste
(el/ella/Ud.) casó
(nosotros) casamos
(vosotros) casasteis
(ellos/ellas/Uds.) casaron

Pretérito perfecto compuesto
(yo) he casado
(tu) has casado
(el/ella/Ud.) ha casado
(nosotros) hemos casado
(vosotros) habéis casado
(ellos/ellas/Uds.) han casado

Pretérito imperfecto
(yo) casaba
(tu) casabas
(el/ella/Ud.) casaba
(nosotros) casábamos
(vosotros) casabais
(ellos/ellas/Uds.) casaban

Pretérito pluscuamperfecto
(yo) había casado
(tu) habías casado
(el/ella/Ud.) había casado
(nosotros) habíamos casado
(vosotros) habíais casado
(ellos/ellas/Uds.) habían casado

Pretérito anterior
(yo) hube casado
(tu) hubiste casado
(el/ella/Ud.) hubo casado
(nosotros) hubimos casado
(vosotros) hubisteis casado
(ellos/ellas/Uds.) hubieron casado

Futuro simple
(yo) casaré
(tu) casarás
(el/ella/Ud.) casará
(nosotros) casaremos
(vosotros) casaréis
(ellos/ellas/Uds.) casarán

Futuro compuesto
(yo) habré casado
(tu) habrás casado
(el/ella/Ud.) habrá casado
(nosotros) habremos casado
(vosotros) habréis casado
(ellos/ellas/Uds.) habrán casado

Condicional simple
(yo) casaría
(tu) casarías
(el/ella/Ud.) casaría
(nosotros) casaríamos
(vosotros) casaríais
(ellos/ellas/Uds.) casarían

Condicional compuesto
(yo) habría casado
(tu) habrías casado
(el/ella/Ud.) habría casado
(nosotros) habríamos casado
(vosotros) habríais casado
(ellos/ellas/Uds.) habrían casado

SUBJUNTIVO
Presente
(yo) case
(tu) cases
(el/ella/Ud.) case
(nosotros) casemos
(vosotros) caséis
(ellos/ellas/Uds.) casen

Pretérito perfecto compuesto
(yo) haya casado
(tu) hayas casado
(el/ella/Ud.) haya casado
(nosotros) hayamos casado
(vosotros) hayáis casado
(ellos/ellas/Uds.) hayan casado

Pretérito imperfecto I
(yo) casara
(tu) casaras
(el/ella/Ud.) casara
(nosotros) casáramos
(vosotros) casarais
(ellos/ellas/Uds.) casaran

Pretérito imperfecto II
(yo) casase
(tu) casases
(el/ella/Ud.) casase
(nosotros) casásemos
(vosotros) casaseis
(ellos/ellas/Uds.) casasen

Pretérito pluscuamperfecto
(yo) hubiera casado
(tu) hubieras casado
(el/ella/Ud.) hubiera casado
(nosotros) hubiéramos casado
(vosotros) hubierais casado
(ellos/ellas/Uds.) hubieran casado

Futuro simple
(yo) casare
(tu) casares
(el/ella/Ud.) casare
(nosotros) casáremos
(vosotros) casareis
(ellos/ellas/Uds.) casaren

Futuro compuesto
(yo) hubiere casado
(tu) hubieres casado
(el/ella/Ud.) hubiere casado
(nosotros) hubiéremos casado
(vosotros) hubiereis casado
(ellos/ellas/Uds.) hubieren casado

IMPERATIVO
Presente


case (el/ella/Ud.)
casemos (nosotros)
casad (vosotros)
casen (ellos/ellas/Uds.)

Et pot interessar