cent (Diccionari)

cent 1
1. a. adj. Deu vegades deu, noranta-nou més un, 100. Una moneda de cent pessetes. Una velleta de cent anys.
b. al cent per cent Totalment, d'una manera completa. Rendix al cent per cent.
c. de cada cent els noranta-nou Dit per a indicar que són pocs els que s'exceptuen d'una regla, d'una sort, etc.
d. de cent en quaranta Molt de tant en tant. Això només passa de cent en quaranta.
e. dir (o fer , etc.) més de cent vegades Dir, fer, etc., moltes vegades una cosa. Li ho va repetir més de cent voltes.
f. per cent Per cada cent, una quantitat establida. El quaranta per cent de la població activa. Una renda del tretze per cent.
2. adj. i m. i f. El que fa cent, centé. La pàgina cent. El cent aniversari.
3. m. El nombre cent, 100. Va eixir premiat el cent.
4. m. i f. Les cent primeres de la llista.
5. m. i f. Centenar. Hi havia cents de persones.
6. donar cent i ratlla (a algú) Superar algú en un lloc, en una competició, en una comparació.
7. parlar de cents i de milers Parlar de grandeses.

cent (Traducció Valencià-Castellà)

cent adj. i m. 1. cien, ciento. Es va perdre al pantà. ® Se perdió en la ciénaga.
2. al cent per cent al cien por cien.
3. de cada cent els noranta-nou nueve de cada diez.
4. de cent en quaranta de vez en cuando.
5. dir (o fer, etc. ) més de cent vegades decir (o hablar ) más de cien veces.
6. donar cent i ratlla dar ciento y ralla (a otro).
7. parlar de cents i de milers
8. per cent por ciento.

cent (Traducció Castellà-Valencià)

cent adj. cent ( adj. i m. ).

Et pot interessar