com (Diccionari)

com
1. a. adv. De quina manera. Ja sé com ho farem. Com has aconseguit això? Com plou!
b. adv. De la mateixa manera que. Pla com la mà. Continuaren tan amics com sempre. Va fer com si no l'haguera vist. Com tu vullgues.
c. adv. Quant. No sabeu com m'alegre que hui no ploga.
d. com a En qualitat de. Va parlar com a president de l'entitat.
e. com a En concepte de. Dóna-li mil pessetes com a paga i senyal.
f. com aquell (o com aquell qui res, o com si res ) Expressions que denoten que algú fa l'orni. Jo vinga preguntar-li coses, però ell com aquell.
g. com ara (o com és ara ) Paregut a. Em va passar un cas com ara el teu.
h. com ara (o com és ara ) Semblantment a. Té els cabells castanys, com ara tu.
i. encara com aquell Expressió que denota que una cosa és passadora. Si és com tu ho dius, encara com aquell.
2. a. adv. A mesura que. Com més en té més en vol.
b. com més va (o anava ) més (o menys ) Expressió que denota progrés en una acció o procés. Com més anava més calor feia. Com més va menys ho entenc.
3. a. conj. Pel fet que (generalment seguit de que). Com no coneixia la seua adreça no l'he pogut visitar.
b. conj. [ ant. ] Quan.
c. conj. [ ant. ] Perquè.
d. com que Sent així que.
e. com si De la mateixa manera que.
f. com siga que (o per tal com ) Pel fet que, ja que. Com siga que no em vas voler acompanyar, vaig anar jo sol. No cal afanyar-se tant, per tal com encara ens sobrarà temps.
4. m. Manera com. Saber el com i el perquè d'un fet.
5. com així Per quina raó. Com així no has dut la faena feta, si la vas començar fa un mes?
6. com hi ha Déu! (o com hi ha món! ) Exclamacions que demostren sorpresa. Ha caigut per l'escala, com hi ha Déu!
7. com hi ha Déu! (o com hi ha món! ) Exclamacions que ratifiquen enèrgicament una afirmació. Com hi ha Déu que ho aconseguiré!
8. com! Exclamació que demostra sorpresa i, sovint, també oposició. Encara no ha arribat ningú. Com, l'hora que és!

cóm (Diccionari)

cóm
1. m. Obi.
2. m. GEOL. Vall en obi.

com (Traducció Valencià-Castellà)

com adv. 1. como. No saps com m'alegre de vore't. ® No sabes cúanto me alegro de verte. He fet el treball com m'havies dit. ® He hecho el trabajo conforme me habías dicho.
2. com a como, en calidad de.
3. com així
4. com aquell (o com aquell qui res , o com si res ) como si nada: como si tal cosa.
5. com ara (o com és ara ) como, como por ejemplo.
6. com hi ha Déu! (o com hi ha món! ) ¡como hay Dios!
7. com més va (o anava ) més cada vez más.
8. com que como.
9. com si como si.
10. com siga que (o per tal com ) comoquiera que.
11. com! ¡cómo!
12. encara com aquell puede pasar, puede pasar.

com (Traducció Castellà-Valencià)

com adv. com.

Et pot interessar