dent (Diccionari)

dent
1. a. f. ANAT. Terme que s'aplica a cada un dels òrgans durs allotjats en les genives, constituïts per marfil recobert d'esmalt en la corona, i que tenen la funció de mossegar i triturar els aliments.
b. amb dents i ungles (o amb les dents ) Valent-se de tots els mitjans.
c. anar armat fins a les dents Dur damunt moltes armes.
d. cruixir (o petar ) de dents Fer batre unes dents contra les altres pel fred, per la por, etc.
e. de dents cap a fora Fingidament.
f. deixar-hi les dents Eixir perdent en la persecució d'un guany.
g. dent de llet ANAT. Cada una de les dents, de la primera dentició dels vertebrats, destinades a caure i a ser substituïdes per unes altres de permanents.
h. dent postissa Dent que en substituïx artificialment una de natural.
i. dents canines ANAT. Claus.
j. dents incisives ANAT. Dents tallants situades en la part anterior de cada mandíbula, entre els dos claus.
k. dents molars ANAT. Queixals, especialment el tercer, quart o quint.
l. ensenyar les dents Fer cara a algú.
m. no passar de les dents (una persona o una cosa) No poder-hi posar afecte, tindre-hi aversió.
n. parlar entre dents Parlar de manera que no s'entenga el que es diu.
o. perdre dents i queixals Empobrir-se.
p. prendre a dents (una cosa) Posar tota la voluntat en la seua consecució.
q. riure de les dents enfora No riure sincerament.
r. tindre les dents esmolades (o vindre amb les dents esmolades ) Estar disposat a disputar-se aferrissadament.
s. tindre les dents esmolades (o vindre amb les dents esmolades ) Estar disposat a menjar molt.
t. tindre les dents llargues (o tindre bona dent ) Tindre molta gana.
u. tindre totes les dents Tindre experiència.
v. voler agarrar la lluna amb les dents Pretendre l'impossible.
2. f. Cada una de les parts ixents de certs objectes, de certes màquines, de certes ferramentes, etc., paregudes a una dent. Les dents d'una cremallera. Les dents d'una serra. Les dents d'una roda d'engranatge.
3. a. dent de bou BOT. Gavó espinós (Ononis spinosa).
b. dent de ca BOT. Catalinoia.
c. dent de ca (o de gos ) BOT. Herba bulbosa ( Erythronium denscanis), amb dos fulles tacades de púrpura, flor violàcia amb els pètals girats cap arrere, que florix en els prats pirinencs quan es fon la neu.
d. dent de lleó BOT. Cama-roja.
4. dent de llop GRÀF. Brunyidor corbat d'àgata utilitzat pels enquadernadors per a donar lluentor a l'or del tall en canal d'un llibre.
5. dent de mar ZOOL. Terme que s'aplica a diversos mol·luscs de la classe dels escafòpodes, de la família dels dentàlids (Dentalium sp), de conquilla cònica allargada i lleugerament arquejada, amb la boca envoltada de tentacles i amb una ràdula dentada.
6. dent de serra CONSTR. Tipus de coberta d'un edifici, el perfil de la qual té forma de dents de serra, formada per la successió de dos aiguavessos d'inclinacions diferents, un dels quals, el més vertical, presenta finestres en tota la seua amplada i està sensiblement orientat al nord, per tal de rebre llum indirecta del sol.

dent (Traducció Valencià-Castellà)

dent f. 1. diente ( m. ), paletón ( m. ), álabe.
2. amb dents i ungles (o amb les dents ) con uñas y dientes.
3. anar armat fins a les dents armado hasta los dientes.
4. cruixir (o petar ) de dents dar diente con diente.
5. de dents cap a fora de dientes afuera.
6. deixar-hi les dents dejar el pellejo.
7. dent de bou gatuña, uña gata.
8. dent de ca tagarnina.
9. dent de ca (o de gos )
10. dent de lleó diente de león.
11. dent de llet diente de leche.
12. dent de llop diente de lobo.
13. dent de mar
14. dent de serra diente de sierra.
15. dent postissa diente postizo.
16. dents canines dientes caninos.
17. dents incisives dientes incisivos.
18. dents molars dientes molares.
19. ensenyar les dents enseñar los colmillos, enseñar los dientes.
20. no passar de les dents no poder ver ni en pintura, tenerlo entre los dientes.
21. parlar entre dents hablar entre dientes.
22. perdre dents i queixals quedarse sin camisa.
23. prendre a dents poner los cinco sentidos en.
24. riure de les dents enfora reír de dientes afuera.
25. tindre les dents esmolades (o vindre amb les dents esmolades ) tener (o venir ) con las uñas fuera.
26. tindre les dents llargues (o tindre bona dent ) tener buen diente.
27. tindre totes les dents tener mundo (o mucho mundo ).
28. voler agarrar la lluna amb les dents pedir la luna.

Et pot interessar