grau (Diccionari)

grau
1. m. (o f. ) [ ant. ] Escaló.
2. m. Pas a través d'una costa abrupta.
3. m. Gola d'un estany.
4. m. Punt de la vora que servix de desembarcador.
5. a. m. Cada un dels estats, valors, etc., d'un procés, una classificació, etc. Anàvem avançant per graus. Han establit cinc graus de culpabilitat. Interrogatori de tercer grau.
b. m. [ p. ext. ] Valor o mesura d'una cosa susceptible de variació. Quin grau d'amistat hi ha entre ells? Tal grau d'insolència és intolerable. Un home eloqüent en alt grau.
c. m. DRET Cada una de les generacions que marquen el parentiu entre les persones.
d. m. DRET Distància que separa les persones entre les quals s'establix el còmput, en el parentiu.
e. m. DRET Cada una de les parts en què es dividix la duració de les penes.
f. m. DRET Cada una de les diferents instàncies a què pot donar lloc un plet.
g. m. MÚS. Nom que es dóna als sons de l'escala diatònica.
6. a. m. [ esp. ] Cada una de les posicions en un orde, especialment jeràrquic.
b. m. ENSENY. Cada una de les seccions en què s'agrupen els alumnes segons l'edat i el seu estadi de coneixements.
c. m. ENSENY. Cada un dels títols que es concedixen segons els diferents nivells en què es dividixen els estudis d'ensenyança mitjana i superior.
d. m. MIL. Cada un dels estaments dins de la jerarquia militar.
e. grau universitari ENSENY. Títol més o menys elevat concedit per una universitat.
7. a. m. METROL. Cada una de les divisions iguals numerades d'una escala com la d'un termòmetre, d'un aeròmetre, etc.
b. m. FÍS./METROL. Unitat de mesura de temperatura; els més importants dels quals són el grau Celsius, el Fahrenheit i el Réaumur.
c. m. GEOM. Unitat de mesura d'angles, dels quals els més usats són el sexagesimal i el centesimal , basats, respectivament, en la divisió sexagesimal i centesimal de la circumferència.
d. grau dia FÍS. Unitat de mesura que s'utilitza per a determinar la necessitat de calefacció o de refrigeració perquè la temperatura interior d'un local siga la desitjada.
8. a. grau d'un polinomi MAT. El més gran dels graus dels termes.
b. grau d'un terme MAT. Suma dels exponents dels seus factors literals.
9. grau de llibertat FÍS. Nombre de magnituds necessàries per a definir l'estat d'un sistema.
10. grau de mobilitat En una estructura de barres articulades, suma del nombre de velocitats i de direccions de moviment que es pot assignar lliurement a les articulacions i que determinen totes les restants condicions de moviment de l'estructura.
11. grau de simetria CRISTAL·L. Conjunt d'elements de simetria que caracteritzen cada classe cristal·lina.
12. grau d'obertura LING. Distància que separa el paladar i la llengua en una emissió vocàlica normal.
13. grau d'una potència MAT. Nombre de factors iguals que la constituïxen.
14. grau geotèrmic GEOL. Nombre de metres que cal penetrar cap al centre de la Terra per a experimentar un augment de temperatura d'1 grau centígrad.
15. grau Plato ALIM. Grau que expressa el percentatge en pes de sacarosa pura continguda en la cervesa.

grau (Traducció Valencià-Castellà)

grau m. 1. grao, grado,.
2. grau de llibertat grado de libertad.
3. grau de mobilitat grado de movilidad.
4. grau de simetria grado de simetría.
5. grau dia
6. grau d'obertura grado de apertura.
7. grau d'un polinomi grado de un polinomio.
8. grau d'un terme grado de un término.
9. grau d'una potència grado de una potencia.
10. grau universitari grado universitario.

Et pot interessar