línia (Diccionari)

línia
1. a. f. GEOM. Conjunt de punts del pla o de l'espai que són la imatge, per una aplicació contínua, del conjunt dels nombres reals.
b. f. GEOM. Traç que representa una línia.
c. f. DIB./GEOM. Traç de grossària molt xicoteta en relació amb la seua llargària, ratlla.
d. a (o de ) línia tirada GRÀF. Es diu de la composició que ocupa tot l'ample de la plana.
e. la línia equinoccial GEOGR. Equador.
f. línia aclínica MAGNET. Equador magnètic.
g. línia agònica GEOGR. Línia que unix els punts de la Terra que no tenen declinació magnètica.
h. línia de flotació HIDR./MAR. Línia determinada per la intersecció de la superfície lliure de l'aigua amb la superfície d'un cos que sura.
i. línia de nivell CARTOGR. Corba de nivell.
j. línia meridiana ASTR./GEOGR. Intersecció de l'horitzó amb el pla meridià del lloc.
k. línia mixta GEOM. Línia que és en part rectilínia i en part curvilínia.
l. línia recta GEOM. Recta.
2. a. f. Sèrie de coses disposades d'una manera contínua en una direcció determinada. Els cotxes se situen en línia per realitzar l'eixida.
b. f. MIL. Sèrie de persones l'una al costat de l'altra, principalment per a efectes militars.
c. posar en línia MIL. Posar en disposició de combat.
d. primera línia (o a primera línia ) Davant de tot.
e. primera línia (o a primera línia ) Al lloc més pròxim a l'enemic.
3. a. f. [ fig. ] Regla, norma. La línia de conducta.
b. seguir la línia recta (o la línia del deure ) No separar-se de la regla, del deure.
4. a. f. GENEAL. En l'arbre genealògic lineal, conjunt de persones, almenys de tres generacions, que davallen d'un fill de l'estirp (este inclòs) o d'un fill d'un primogènit (este fill també inclòs) del llinatge.
b. línia descendent GENEAL. Línia que va de pares a fills.
c. línia directa (o recta ) GENEAL. Línia que va de pare a fill, i viceversa.
d. línia femenina GENEAL. Línia que procedix per descendència femenina.
e. línia indirecta (o col·lateral ) GENEAL. Sèrie de graus de parentiu entre persones amb un avantpassat comú que no descendixen les unes de les altres.
f. línia masculina (o agnatícia ) GENEAL. Línia que procedix per descendència únicament masculina.
5. a. f. Ratlla.
b. llegir (o vore , etc.) entre línies Endevinar allò que l'autor deixa entendre sense dir-ho.
6. a. f. TRANSP. Camí marítim, terrestre o aeri entre dos punts per a efectes de transport, comunicació, etc.
b. f. TRANSP. Servici regular de vehicles que recorre este camí.
c. línia aèria AERON. Companyia autoritzada per a fer operacions regulars de transport de persones, mercaderies i correu, per mitjà d'aeronaus.
7. a. f. ELECTR./ELECTROT. Cable o conjunt de cables conductors que servixen per al transport i la distribució de l'energia elèctrica. L'enllumenat públic no funciona per una avaria en la línia elèctrica.
b. en línia f. INFORM. Dit del recurs que és controlat per alguna màquina o pel sistema i que, mentres dura esta situació, pot establir-hi connexió operativa sense intervenció humana significativa.

línia (Traducció Valencià-Castellà)

línia f. 1. línea, tendido.
2. a (o de ) línia tirada a línea tirada.
3. la línia equinoccial la línea equinoccial.
4. línia aèria línea aérea.
5. línia agònica línea agónica.
6. línia de flotació línea de flotación, línea de agua.
7. línia de nivell línea de nivel.
8. línia descendent línea descendente.
9. línia directa (o recta ) línea recta.
10. línia femenina línea femenina.
11. línia indirecta (o col·lateral ) línea colateral, línea transversal, línea de travieso.
12. línia masculina (o agnatícia ) línea agnaticia, línea masculina, línea paterna.
13. línia meridiana línea meridiana.
14. línia mixta línea mixta.
15. línia recta línea recta.
16. llegir (o vore, etc. ) leer entre líneas, leer entre renglones.
17. posar en línia poner en línea.
18. primera línia (o a primera línia ) al frente, delante, en cabeza, enfrente.
19. seguir la línia recta (o la línia del deure ) seguir la línea recta.

Et pot interessar