punt (Diccionari)

punt
1. a. m. Forat molt xicotet, com el produït amb una agulla, amb un punxó, etc.
b. anar-se'n del punt baix Deixar anar ventositats.
c. punt lacrimal Cada un dels dos xicotets orificis dels conductes lacrimals situats en l'angle intern de cada ull.
2. a. m. Tros de fil que va d'un forat a un altre de molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Un punt llarg o gros, curt o xicotet.
b. m. Punt de sutura.
c. donar punts Cosir. Donar punts a un descosit.
d. donar punts CIR. Cosir una sutura.
e. punt de sutura CIR. Cada una de les puntades que fa el cirurgià passant l'agulla enfilada pels llavis d'una ferida a fi que s'unisquen. Es va fer un tall al cap i li hagueren de posar tres punts de sutura.
3. a. m. Xicotet senyal en la superfície d'una cosa, com el que fa sobre el paper la punta d'un llapis que s'hi aplica sense fer-lo córrer.
b. m. [ p. anal. ] Taqueta molt xicoteta. Una flor blanca tacada de punts blaus.
c. m. GRAM. Signe gràfic de puntuació (.) que indica una pausa llarga i marca el final gramatical i lògic d'una oració.
d. m. MÚS. Simple notació musical de significacions diferents.
e. m. TELECOM. Un dels dos signes usats en l'alfabet Morse, que correspon a un impuls de corrent molt breu.
f. m. MAT. Signe de les calculadores i d'alguns ordinadors que indica la coma decimal.
g. dos punts GRAM. Signe gràfic de puntuació (:) que indica una pausa breu i introduïx una explicació, una conseqüència del que s'ha dit abans, una enumeració, una citació textual, etc.
h. dos punts MÚS. Signe de notació musical que, relacionat amb la doble barra de compàs (:||), significa repetició del fragment immediat anterior.
i. fer punt Deixar de parlar d'una qüestió determinada, cessar en una activitat.
j. haver-hi un punt negre en l'horitzó Expressió per a indicar que una situació és amenaçadora.
k. posar els punts sobre les is Dir clarament les coses, puntualitzar-les.
l. posar punt final Fer creu i ratlla.
m. punt admiratiu GRAM. Signe d'admiració.
n. punt final GRAM. El que indica que acaba un escrit o una divisió important del text.
o. punt i a part GRAM. El que indica que acaba un paràgraf.
p. punt i coma GRAM. Signe gràfic de puntuació (;) que indica una pausa mitjana, intermèdia entre la de la coma i la del punt.
q. punt i seguit GRAM. El que indica que acaba una oració i en comença una altra.
r. punt volat GRAM. Signe que apareix en el dígraf de la ele geminada (l·l).
s. punts suspensius GRAM. Signe gràfic de puntuació ( ['<-->85)] que indica que el sentit d'una oració queda suspés, que una enumeració està incompleta.
4. a. m. Porció molt xicoteta de l'espai.
b. m. [ p. ext. ] Lloc concret on passa alguna cosa. Punt de venda. Punt d'informació. Punt de reunió.
c. m. Lloc en tant que se'n considera solament la posició, sense tindre en compte l'extensió. Punt de referència. Punt d'aplicació d'una força. Punt de suport. Punt d'intersecció de dos rectes.
d. m. Lloc geogràfic, localitat. Farem nit en algun punt de la costa.
e. punt calent GEOL. Hipotètica zona de formació de magma, situada en la base del mantell, a partir de la qual la matèria fosa puja per una columna ascendent i apareix en la litosfera en forma de volcans.
f. punt cardinal GEOGR. Cada un dels quatre punts que dividixen l'horitzó en altres tants quadrants iguals: nord, sud, est i oest.
g. punt d'articulació LING. Zona on es produïx un contacte o una constricció entre un òrgan actiu i un altre, actiu o passiu, per a produir un so.
h. punt de fuga ART En les representacions perspectives, punt de convergència, en la línia anomenada de l'horitzó, de les rectes o sistemes de rectes paral·leles horitzontals que incidixen en el quadro o pla de projecció.
i. punt de parada TRANSP. Parada.
j. punt de suport FÍS./TECNOL. Lloc fix sobre el qual descansa una palanca o una altra màquina perquè la potència supere la resistència.
k. punt de vista Lloc des d'on es mira un paisatge, un edifici, etc.
l. punt de vista Manera de jutjar alguna cosa. Em van demanar que exposara el meu punt de vista sobre la qüestió.
m. punt doble GEOM. En una corba parametritzada, punt les coordenades del qual són imatge de diferents valors dels paràmetres.
n. punt eutèctic QUÍM. Punt del diagrama de canvi de fases determinat per la proporció de la mescla eutèctica, en abscisses, i la temperatura de solidificació d'esta, en ordenades (quan la pressió es considera constant).
o. punt material FÍS. Idealització d'un cos material, el qual se suposa que té tota la seua massa i tot el seu volum concentrats en una posició de l'espai de dimensions inapreciables, per a poder estudiar el seu comportament amb un raonament simplificat.
p. punt mort AUTOM. Posició de la palanca, del pedal o d'altre dispositiu d'accionament d'un canvi de marxes en la qual l'arbre primari no comunica cap moviment a l'arbre secundari.
q. punt mort TECNOL. Posició en línia recta de la biela i la manovella d'un sistema biela-manovella, en la qual no és possible iniciar el moviment.
r. punt mort En un assumpte, situació en què no s'avança ni es recula. El negoci està en un punt mort.
s. punt mort TECNOL. Posició en la qual un òrgan motor d'un mecanisme, en no rebre cap impuls, només pot continuar desenrotllant el seu moviment per inèrcia.
t. punt tipogràfic (o d'impremta ) GRÀF. Unitat utilitzada en tipografia per a mesurar i designar el cos d'una lletra.
u. punt vocàlic LING. Terme usat a vegades per a designar el nucli vocàlic d'una síl·laba.
5. a. m. [ fig. ] Estat actual determinat en què es troba una cosa que sofrix un procés, que experimenta un desenrotllament. L'assumpte estava llavors en el seu punt dolç. Les coses van arribar a un punt que tota solució era impossible. Estava a punt de començar l'anàlisi.
b. m. Estat en què cal que es trobe una cosa per a ser així com li pertany. Este arròs encara no té el punt. La fruita encara no està al punt.
c. de punt en blanc Instantàniament.
d. posar al punt Disposar, preparar, una cosa perquè complisca la seua funció.
e. punt de compensació FÍS. Temperatura en què, en alguns composts ferrimagnètics, la magnetització de saturació arriba a ser nul·la.
f. punt de fusió (o de solidificació ) FÍS. Per a una pressió determinada, temperatura a la qual una substància passa de l'estat sòlid al líquid o viceversa.
g. punt de neu GASTR. Punt en el qual la clara d'ou al ser batuda adquirix més consistència.
h. punt d'ebullició Temperatura a la qual es produïx l'ebullició d'un líquid.
6. a. m. Allò que es pren com a unitat en una apreciació. Amb esta jugada ha guanyat quatre punts.
b. m. En una escala de mesura, grau. Els punts que calça una persona. Quin punt calça?
c. m. Unitat de còmput en els exercicis, exàmens, oposicions, etc.
d. m. JOCS Unitat de compte en molts jocs. Un partit a cinquanta punts. Guanyar d'un punt, de dos.
e. m. JOI. Centèsima part d'un quirat.
f. calçar molts (o pocs ) punts Ser, una persona, molt (o poc) avantatjada en alguna matèria.
g. fer punts Mesurar-se les forces mútuament.
h. fer punts Marcar punts.
i. fer punts Fer mèrits.
j. guanyar punts Adquirir mèrits.
k. punt crític QUÍM. En una substància material, conjunt de valors de pressió, volum específic i temperatura que presenta quan els volums específics de les fases gasosa i líquida coincidixen.
l. punt culminant Dalt de tot.
m. punt flac Aspecte en què algú és més vulnerable. El seu punt flac són les matemàtiques.
n. tindre un punt (d'agre, salat, dolç, etc.) Ser una miqueta agre, salat, dolç, etc.
7. a. m. Moment en tant que se'n considera solament la situació en el transcurs del temps. Va vindre al punt de les set, a les set en punt.
b. a cada punt Sempre, en tot moment.
c. a punt En el moment oportú. Véns a punt: dinaràs amb nosaltres.
d. a punt Preparat o disposat per a alguna cosa. Estàvem a punt d'eixir. Sempre a punt.
e. a punt de solfa Preparat.
f. al seu punt En el punt just, en la forma que li correspon.
g. amb punts i amb hores A xicotetes estones, discontínuament.
h. en mal punt Inoportunament.
i. en punt Exactament.
j. estar a punt de Faltar poc per.
k. estar a punt de Perillar.
l. fins a ( un ) cert punt En certa manera, no ben bé.
m. punt per punt Atenint-se exactament a allò que s'expressa.
n. sense perdre punt Amb gran diligència, immediatament.
o. tan bon punt Després d'haver. Tan bon punt va arribar, vam començar a dinar.
8. a. m. Assumpte especial de què una persona s'ocupa. El punt capital d'una qüestió.
b. aguantar el punt Mantindre's ferm en una actitud.
c. fer (una cosa) per punt Fer-la per amor propi, per tossuderia.
d. punt d'honor Allò en què es considera que consistix l'honor d'una persona.
e. tindre punt (a fer una cosa) Posar-hi amor propi.
f. tocar el punt sensible Dir o fer a algú alguna cosa que l'afecta molt.
9. a. m. JOCS En certs jocs d'atzar els jugadors que apunten contra la banca.
b. ser (algú) un bon punt [ pop. ] Saber-la llarga, ser capaç de qualsevol cosa, etc.
10. a. m. TÈXTIL Lligat d'un o més fils que s'entrellacen, es trenen, es creuen, etc., i que forma l'element constitutiu d'un teixit. Punt a l'agulla, al boixet. Punt de cadeneta, de calça, de ganxo, de ganxet. Gèneres de punt. Punt de creu.
b. contar (alguna cosa) punt per randa Contar-la amb tots els detalls.
c. fer punt de ganxo TÈXTIL Entrellaçar els fils amb el punt de ganxo per a confeccionar un teixit. Li agrada molt fer punt de ganxo.
d. punt de ganxo TÈXTIL Labor feta amb el punt de ganxo. Uns peücs de punt de ganxo.
e. punt de ganxo Barreta de metall, d'os, etc., amb la punta doblegada formant un xicotet ganxo, que servix per a fer a mà treballs de punt i de malla. Per a treballar amb este fil necessite un altre punt de ganxo.
11. punt de lectura GRÀF. Tira estreta de tela unida al llom d'un llibre, que s'utilitza per a marcar el punt on s'ha interromput la lectura, o qualsevol tira de paper o altre material que complisca la mateixa funció.
12. punt vegetatiu BOT. Cèl·lula o grup de cèl·lules meristemàtiques en divisió.

punt (Traducció Valencià-Castellà)

punt m. 1. punto, entero -ra ( adj. ), puntillo, honrilla ( f. ), tanto, número.
2. a cada punt a cada paso.
3. a punt a punto.
4. a punt de solfa a punto.
5. aguantar el punt
6. al seu punt en su punto.
7. amb punts i amb hores
8. anar-se'n del punt baix
9. calçar molts (o pocs ) calzar uno muchos (o pocos ) puntos.
10. contar (alguna cosa) punt per randa contar (alguna cosa) con puntos y comas.
11. de punt en blanc al punto.
12. donar punts dar puntos.
13. dos punts dos puntos.
14. en mal punt en mal punto.
15. en punt en punto.
16. estar a punt de estar a punto de.
17. fer punt poner punto final.
18. fer punt de ganxo hacer ganchillo.
19. fer punts
20. fins a (un) cert punt hasta cierto punto.
21. guanyar punts, anotar-se un punt apuntarse un tanto.
22. haver-hi un punt negre a l'horitzó
23. posar al punt poner a punto.
24. posar els punts sobre les is poner los puntos sobre las íes.
25. posar punt final poner punto final.
26. punt calent punto caliente.
27. punt cardinal punto cardinal.
28. punt crític punto crítico, punto crítico.
29. punt culminant punto culminante.
30. punt d'articulació punto de articulación.
31. punt de compensació punto de compensación.
32. punt de fuga punto de fuga.
33. punt de fusió (o de solidificació ) punto de fusión.
34. punt de ganxo ganchillo.
35. punt de neu punto de nieve.
36. punt de parada punto de parada.
37. punt de suport punto de apoyo.
38. punt de sutura punto de sutura.
39. punt de vista punto de vista, punto de vista.
40. punt d'ebullició punto de ebullición, punto de ebullición.
41. punt d'honor pundonor, punto de honra, punto de honor, pundonor, punto de honra, punto de honor.
42. punt doble punto doble.
43. punt eutèctic punto eutéctico.
44. punt final punto final.
45. punt flac punto débil (o flaco ).
46. punt i a part punto y aparte.
47. punt i coma punto y coma.
48. punt i seguit punto y seguido.
49. punt lacrimal punto lacrimal.
50. punt material punto material.
51. punt mort punto muerto.
52. punt per punt punto por punto.
53. punt tipogràfic (o d'impremta ) punto tipográfico (o de imprenta ).
54. punt vegetatiu punto vegetativo.
55. punt vocàlic punto vocálico.
56. punt volat punto de geminación.
57. punts suspensius puntos suspensivos, puntos suspensivos.
58. sense perdre punt a renglón seguido.
59. ser (algú) un bon punt ser (alguien) un buen elemento.
60. tan bon punt tan pronto como.
61. tindre punt tener punto de honra.
62. tindre un punt tener un punto de (o ser algo ).
63. tocar el punt sensible poner el dedo en la llaga.

Et pot interessar