relació (Diccionari)

relació
1. a. f. Acció de relatar o referir allò que s'ha sentit, s'ha vist, etc. Una relació detallada dels fets. Relació oral, escrita.
b. f. LIT. Nom amb què també fou conegut el col·loqui, gènere literari valencià.
c. relació jurada DRET Relació feta amb jurament a qui té autoritat per a exigir-lo.
2. f. Llista o enumeració de noms, adreces o altres indicacions especialment ordenats.
3. a. f. Lligam, referència, connexió, que es percep o s'imagina entre dos o més coses. Una relació de semblança. La filosofia i la teologia tenen una relació estreta. Entre els dos fets no hi havia cap relació.
b. f. FILOS./LÒG. Lligam, referència, existent o que se suposa, entre dos o més coses, o entre dos o més conceptes o juís, de manera que, establit un d'ells, s'ha de pensar alhora l'altre, o els altres, i viceversa.
c. f. LING. Lligam que unix els diversos elements lingüístics entre ells i que constituïx per a l'estructuralisme l'objecte de la lingüística: la llengua és un sistema de relacions.
d. amb relació a Amb referència a, quant a, pel que fa a. Amb relació a este assumpte, et respondré demà.
e. amb relació a Vers. És respectuós amb relació als seus superiors.
f. en relació amb (o a ) Amb relació a, amb referència a, pel que fa a.
4. a. f. Lligam de coneixement, tracte, interés mutu, etc., entre dos o més persones o grups socials o entre una o més persones i un o diversos grups socials. Posar algú en relació amb un altre. Dos ciutats amb bones relacions. Trencar les relacions amb una associació. Fins fa poc, no tenia relació amb ningú. Les relacions laborals d'aquella empresa són tenses.
b. f. Persona amb qui es té relació o es mantenen relacions. A França tinc moltes relacions.
c. relacions diplomàtiques DRET Relació oficial que dos estats o governs establixen o mantenen entre ells per mitjà dels seus representants diplomàtics.
d. relacions humanes PSIC./SOCIOL. Interaccions i lligams mutus existents en tot grup social, i més particularment entre els membres del personal d'una empresa, d'una entitat comercial, etc., i que els caps i quadros directors d'estes procuren controlar per a afavorir un millor clima laboral i d'aconseguir un màxim d'eficàcia en l'acompliment de les tasques proposades.
e. relacions públiques ECON./SOCIOL. Conjunt d'activitats d'una empresa o d'una entitat de caràcter públic ordenades a influir en l'opinió pública per a atraure els individus o altres entitats com a possibles nous clients, seguidors, etc.
f. relacions sexuals SOCIOL. Relació establida entre persones, especialment entre home i dona, per mitjà del sexe.
g. tindre (un xic i una xica, un home i una dona) relacions Ser promesos, festejar.
5. a. f. MAT. Proporció, quocient entre dos magnituds de naturalesa anàloga.
b. relació transitiva MAT. Relació R en un conjunt A tal, que si a i b són relacionats per R (a R b) i b, c també ho són (b R c), aleshores entre a i c també hi ha la mateixa relació.

relació (Traducció Valencià-Castellà)

relació f. 1. relación.
2. amb relació a con relación a.
3. en relació amb en relación con (o a ).
4. relació jurada relación jurada.
5. relació transitiva relación transitiva.
6. relacions diplomàtiques relaciones diplomáticas.
7. relacions humanes relaciones humanas.
8. relacions públiques relaciones públicas.
9. relacions sexuals relaciones sexuales.
10. tindre (un xic i una xica, un home i una dona) tener relaciones.

Et pot interessar