tribunal (Diccionari)

tribunal
1. m. DRET Lloc destinat als jutges per a administrar la justícia i pronunciar sentències.
2. a. m. DRET Conjunt de persones que han de jutjar i administrar justícia.
b. m. DRET Conjunt de funcionaris que constituïxen l'òrgan estatal encarregat de vetlar per la garantia de l'orde jurídic, en nom del poble o del cap de l'Estat que el representa i d'acord amb un sistema normatiu de legalitat.
c. m. DRET/ENSENY./ESPORT Conjunt de persones competents, professors, que han de jutjar en uns exàmens, unes oposicions, uns concursos i actes anàlegs.
d. tribunal constitucional DRET Organisme col·legiat que té competència exclusiva per a conéixer dels recursos d'inconstitucionalitat, dels d'empara per violació de drets i llibertats i dels conflictes de competència entre l'Estat i les comunitats autònomes.
e. tribunal d'honor HIST. Tribunal existent dins de certes corporacions o col·lectivitats per a judicar la conducta deshonesta, bé que no delictiva, d'alguns dels seus membres.
f. tribunal popular DRET Tribunal constituït en un moment revolucionari, al marge de la legislació vigent, en el qual els membres, generalment d'extracció popular, actuen amb procediments sumaris i amb gravíssimes penes.
g. tribunal suprem DRET Instància suprema judicial que exercix en cassació sobre tot el territori de l'estat.
h. tribunal tutelar de menors DRET Tribunal amb facultats reformadores, repressives i protectores dels menors d'edat.
3. a. tribunal de Déu REL. Juí particular.
b. tribunal de la consciència Recte juí que l'home es forma sobre les pròpies accions.
c. tribunal de la penitència Sagrament de la penitència o confessió i lloc on és administrat.

tribunal (Traducció Valencià-Castellà)

tribunal m. 1. tribunal.
2. tribunal constitucional tribunal constitucional.
3. tribunal de Déu tribunal de Dios tribunal.
4. tribunal de la consciència tribunal de la conciencia.
5. tribunal de la penitència tribunal de la penitencia.
6. tribunal d'honor tribunal de honor.
7. tribunal popular tribunal popular.
8. tribunal suprem tribunal supremo.
9. tribunal tutelar de menors tribunal tutelar de menores.

tribunal (Traducció Castellà-Valencià)

tribunal m. 1. tribunal.
2. llevar a los tribunales presentar davant el jutge.
3. tribunal constitucional tribunal constitucional.
4. tribunal de casación cort de cassació.
5. tribunal de cuentas tribunal de comptes.
6. tribunal de Dios tribunal tribunal de Déu.
7. tribunal de honor tribunal d'honor.
8. tribunal de la conciencia tribunal de la consciència.
9. tribunal de la penitencia tribunal de la penitència.
10. tribunal de la Rota tribunal de la Rota.
11. tribunal popular tribunal popular.
12. tribunal supremo cort suprema, tribunal suprem.
13. tribunal tutelar de menores tribunal tutelar de menors.

Et pot interessar