vida (Diccionari)

vida
1. a. f. BIOL. Estat dinàmic de la matèria organitzada caracteritzat bàsicament per la seua capacitat d'adaptació i d'evolució davant dels diferents canvis en el medi, i pel fet de poder reproduir-se.
b. f. BIOL. Conjunt de tots els sers vius.
c. f. Propietat per la qual un òrgan d'un animal o una planta, o tot l'organisme, acomplix la seua funció o les seues funcions. Estar entre la vida i la mort. No donar senyals de vida. Mentre hi ha vida hi ha esperança. Passar de mort a vida.
d. f. [ fig. ] Vigor, energia, intensitat. Una pintura plena de vida.
e. amargar la vida (a algú) Dificultar-li l'existència.
f. amb vida Vivent. No queda ningú amb vida.
g. anar-hi la vida (en una cosa) Haver-hi perill de mort si no es resol d'una manera o altra.
h. costar moltes vides (una cosa) Causar moltes morts.
i. deixar-hi la vida Fer un esforç gran que comporta perdre molt de temps o posar en perill la vida fins a l'extrem de perdre-la efectivament.
j. demanar un lladre la bossa o la vida Amenaçar de mort si no li lliuren la bossa.
k. deure la vida (a algú) Haver sigut salvat de la mort per ell.
l. donar la vida (per algú o alguna cosa) Morir per algú o alguna cosa.
m. el pa de vida REL. L'eucaristia.
n. en vida ( de ) Vivint, durant la vida. El recorde tant en vida que no vull vore'l mort.
o. estar encantat de la vida Ser feliç.
p. fer la vida impossible Turmentar.
q. ficar-se en la vida d'altri Immiscir-se en la vida d'algú.
r. forma de vida BIOL. Cada una de les formes en què es presenta la vida en la Terra.
s. jugar-se la vida Arriscar-se en extrem.
t. llevar la vida (a algú) Matar-lo.
u. passar a millor vida Morir.
v. perdre la vida Morir.
w. salvar la vida Escapar de la mort.
x. sense vida Mort.
y. sense vida Esmorteït.
z. ser de poca vida Ser poc menjador.
aa. ser de vida Menjar molt i de tot.
ab. ser mitja vida (una cosa) Ser molt sana o convenient.
ac. tindre la vida a l'encant Estar en perill continu.
ad. vendre cara la vida Morir matant o danyant els propis enemics.
ae. vida extraterrestre ASTR./BIOL. Nom donat a qualsevol fenomen que puga ser classificat com a vital i que tinga l'origen en un cos celeste distint de la Terra.
2. a. f. Duració de l'existència d'un ser viu, successió de fenòmens pels quals es manifesta. La tasca és llarga, i la vida, curta. Me'n recordaré tota la vida. Mai de la vida.
b. f. [ p. anal. ] Duració d'una cosa. Estes sabates seran de poca vida.
c. f. Totalitat de les accions i els fets ocorreguts a algú durant la seua vida. En ma vida no havia vist una cosa pareguda. Ens ha contat vida i miracles del teu germà.
d. f. DEMOGR. Succés o procés que constituïx l'objecte final d'anàlisi de la demografia des d'un enfocament no individual, sinó col·lectiu.
e. f. LIT. Biografia. Escriure la vida d'algú.
f. f. LIT. En la literatura occitana, fragment de prosa intercalat en un cançoner que oferix una breu biografia del trobador.
g. a la tardor de la vida A les darreries de la joventut.
h. de per vida Durant tota la vida.
3. a. f. Manera de viure amb relació a les condicions, les circumstàncies, l'ocupació, el caràcter, etc. La vida de monjo. La vida de fadrí, de casat. Vida privada. Vida pública. Una persona de mala vida.
b. de la vida Dedicat a la prostitució.
c. de mala vida De mala reputació.
d. fer vida de... Viure com.
e. fer vida de... Prendre aliment.
f. portar una vida de gos Viure molt malament, en molt males condicions.
g. vida activa REL. Per oposició a vida contemplativa, dedicació major a l'acció, a perfeccionar les relacions humanes, a l'evangelització, a l'ensenyança.
h. vida comuna REL. Manera de viure del cristianisme en els instituts religiosos, que comporta comunitat de casa, d'oració, de taula i sovint de béns, de reglament i d'hàbit.
i. vida contemplativa REL. Vida dedicada a la contemplació, a la pregària, a l'estudi, dins o fora d'una comunitat religiosa dedicada especialment a la contemplació.
j. vida i miracles Tots els fets de la vida atzarosa d'algú.
4. a. f. Mitjans de subsistència. Hui dia la vida és molt cara. Guanyar-se bé la vida.
b. fer la vida a algú Mantindre'l, fer-li el menjar.
c. guanyar-se la vida Guanyar per a viure.
d. guanyar-se la vida Treballar.
5. a. f. [ p. anal. ] Conjunt de fenòmens en què es poden observar caràcters anàlegs als de la vida, com ara activitat, organització, manteniment d'una certa forma més o menys durable tot i el renovament constant de la seua matèria, transformació irreversible, adaptació a circumstàncies exteriors, etc. La vida de l'esperit. La vida moral, intel·lectual.
b. l'altra vida REL. Persistència de l'ànima com a realitat viva després de la mort.
c. vida espiritual REL. Activitat humana que té per objecte la dedicació intensa i profunda a l'acreixement de la gràcia.
d. vida eterna (o vida divina ) REL. Atribut essencial de Déu en la Bíblia, vida participada per la gràcia i fruïda pels elegits en la glòria.
e. vida interior REL. Vida espiritual.
f. vida sobrenatural REL. Vida espiritual .
6. mai de la vida Mai.

vida (Traducció Valencià-Castellà)

vida f. 1. vida, ambiente.
2. a la tardor de la vida
3. amargar la vida amargarle la vida (a alguien).
4. amb vida con vida.
5. anar-hi la vida ir la vida en.
6. costar moltes vides costar muchas vidas.
7. de la vida del arte (o del partido , o de la mala vida , o del mal vivir o de punto ).
8. de mala vida de mala vida.
9. de per vida de por vida.
10. deixar-hi la vida dejar (o dejarse ) la vida (o la piel ).
11. demanar un lladre la bossa o la vida pedir (un ladrón) la bolsa o la vida.
12. deure la vida (a algú) deber la vida.
13. donar la vida dar la vida.
14. el pa de vida pan eucarístico (o pan de los ángeles , o pan supersustancial ).
15. en vida (de) en vida.
16. estar encantat de la vida estar encantado de la vida.
17. fer la vida a algú mantener (a alguien).
18. fer la vida impossible hacer la vida imposible (a alguien).
19. fer vida de... hacer por la vida.
20. ficar-se en la vida d'altri meterse en vidas ajenas.
21. forma de vida forma de vida.
22. guanyar-se la vida ganarse la vida.
23. jugar-se la vida jugarse la vida.
24. l'altra vida la otra vida.
25. llevar la vida (a algú) quitar la vida (a alguien).
26. mai de la vida nunca, en la vida, nunca jamás, jamás de los jamases, nunca en la vida, nunca, en la vida, nunca jamás, jamás de los jamases, nunca en la vida.
27. passar a millor vida pasar a mejor vida.
28. perdre la vida perder la vida, perder la vida.
29. portar una vida de gos llevar una vida de perros.
30. salvar la vida salir (o escapar ) con vida.
31. sense vida sin vida.
32. ser de poca vida ser poco comedor.
33. ser de vida ser buen comedor.
34. ser mitja vida ser media vida (o la vida ).
35. tindre la vida a l'encant tener (uno) la vida en un hilo.
36. vendre cara la vida vender cara su vida.
37. vida activa vida activa.
38. vida comuna vida común.
39. vida contemplativa vida contemplativa.
40. vida espiritual vida espiritual.
41. vida eterna (o vida divina ) vida eterna.
42. vida extraterrestre vida extraterrestre.
43. vida i miracles vida y milagros.
44. vida interior vida interior.
45. vida sobrenatural vida sobrenatural.

vida (Traducció Castellà-Valencià)

vida f. 1. vida.
2. ¿qué es de tu vida? com et va la vida?, com va això?, com anem?
3. a mejor vida a millor vida.
4. amargarle la vida (a alguien) amargar la vida.
5. amargarle la vida a uno amargar la vida (o l'existència ) a algú.
6. buscarse la vida buscar el mudus vivendi.
7. cambiar de vida canviar o mudar de vida.
8. con la vida pendiente de un hilo amb la mort a la gola.
9. con vida amb vida.
10. costar muchas vidas costar moltes vides.
11. dar (uno) la vida por (una persona) fer-se trossos.
12. dar la vida donar la vida.
13. darse (uno) buena vida tractar-se bé.
14. de mala vida de mala vida.
15. de por vida de per vida.
16. de toda la vida des del bressol.
17. deber la vida deure la vida (a algú).
18. dejar (o dejarse ) la vida (o la piel ) deixar-hi la vida.
19. en la vida un dia no i l'altre tampoc, mai de la vida, mai per mai.
20. en vida en vida (de).
21. enterrarse (uno) en vida enterrar-se en vida.
22. entre la vida y la muerte entre la vida i la mort.
23. estar encantado de la vida estar encantat de la vida.
24. ganarse la vida guanyar-se la vida, guanyar-se la pataqueta.
25. ganarse la vida (o el cocido , o el pan ) guanyar-se les garrofes.
26. hacer la vida imposible (a alguien) fer la vida impossible.
27. hacer por la vida procurar pel davallador, fer vida de....
28. hacer vida de canónigo fer vida de canonge.
29. hacer vida en común fer vida comuna.
30. hacer vida marital (o matrimonial ) fer vida marital.
31. ir la vida en anar-hi la vida.
32. jugarse la vida jugar-se la vida.
33. la otra vida l'altra vida.
34. llevar una vida de perros portar una vida de gos.
35. meterse en vidas ajenas ficar-se en la vida d'altri.
36. nunca en la vida un dia no i l'altre tampoc, mai de la vida.
37. para toda la vida per a tota la vida.
38. pasar a mejor vida passar a millor vida.
39. pegarse la gran vida donar-se una vidassa.
40. perder la vida perdre la vida, perdre el violari.
41. por vida del chápiro verde! malviatge!
42. quitar la vida (a alguien) llevar la vida (a algú).
43. salir (o escapar ) con vida salvar la vida.
44. ser media vida (o la vida ) ser mitja vida.
45. sin vida sense vida.
46. tener (uno) la vida en un hilo tindre la vida a l'encant.
47. tener siete vidas como los gatos tindre set vides, com els gats.
48. vender cara su vida vendre cara la vida.
49. vida activa vida activa.
50. vida cómoda vida còmoda.
51. vida común vida comuna.
52. vida contemplativa vida contemplativa.
53. vida de canónigo [ cómoda ] vida de canonge.
54. vida de perro vida de gos.
55. vida espiritual vida espiritual.
56. vida eterna vida eterna (o vida divina ).
57. vida extraterrestre vida extraterrestre.
58. vida interior vida interior.
59. vida sobrenatural vida sobrenatural.
60. vida y milagros vida i miracles.

Et pot interessar