zona (Diccionari)

zona
1. a. f. [ ant. ] Faixa, cinyell.
b. f. Franja d'una certa amplària.
c. f. GEOM. Porció de superfície esfèrica compresa entre les dos interseccions de dos plans paral·lels amb l'esfera .
d. f. GEOM. Porció d'una superfície de revolució compresa entre dos plans paral·lels i perpendiculars a l'eix de revolució.
e. zona climàtica (o terrestre ) GEOGR. Cada una de les cinc faixes en què es dividix la superfície de l'esfera terrestre, que corresponen als grans tipus de clima.
f. zona cristal·logràfica CRISTAL·L. Conjunt de cares paral·leles a una direcció comuna que és una aresta de cristall.
2. a. f. Àrea, regió. Zona muntanyosa, plana.
b. f. BOT. En una zonació, cada una de les diferents àrees de vegetació.
c. zona afòtica ECOL. Zona de les aigües situada per davall dels 200 metres
d. zona biogeogràfica GEOGR. Part del món on hi ha uns animals i unes plantes que s'han adaptat a unes condicions de vida paregudes.
e. zona de silenci TELECOM. Zona en la qual les ones radiofòniques d'una emissora no poden ser captades.
f. zona disfòtica ECOL. Zona mitjana de les aigües, escassament il·luminada.
g. zona d'ombra TELECOM. Zona en què, pel fet d'estar situada fora de la visual de l'emissora, les ones molt curtes no poden arribar per via directa.
h. zona eufòtica ECOL. Zona del mar, pròxima a la superfície en la qual penetra prou llum per a la fotosíntesi activa.
i. zona horària CRON. Fus horari.
3. a. f. Extensió de terreny limitada per raons administratives, comercials, polítiques, etc.
b. f. URBAN. Àrea urbana en què es limiten els usos i les densitats permeses.
c. zona blava TRÀNS. Cada un dels sectors d'una població , adequadament senyalitzats, en els quals l'estacionament de vehicles és regit, durant determinades hores del dia i determinats dies de la setmana, per un horari que fixa l'hora màxima en què han de ser retirats en funció de les respectives hores d'arribada.
d. zona de càrrega i descàrrega TRANSP. Cada un dels sectors d'una població, degudament senyalitzats, on en determinades hores del dia i determinats dies de la setmana l'estacionament està reservat als camions i a altres vehicles de transport per a efectuar les operacions de càrrega i descàrrega.
e. zona de lliure comerç ECON. Acord d'integració econòmica entre diversos estats, que comporta la supressió dels aranzels i altres restriccions als intercanvis entre ells.
f. zona de muntanya ECON./DRET Territori que per raó de les seues característiques gaudix d'un règim jurídic especial per a millorar el seu desenrotllament social i econòmic.
g. zona de vianants Zona urbana on no està permesa la circulació de vehicles motoritzats.
h. zona fiscal DRET Espai de territori, pròxim a la frontera, subjecte a una vigilància especial a fi d'impedir el contraban i l'impagament dels drets de duanes.
i. zona forestal DRET Muntanyes i territori que han de repoblar-se, siga qui siga l'amo, així com els pobles exceptuats de venda.
j. zona franca DRET Espai d'un litoral, generalment tocant a un port, on poden estar o es poden desembarcar, manipular i transformar mercaderies estrangeres sense pagar drets de duana, mentres no entren al país.
k. zona fronterera DRET Franja de territori fronterer sotmesa a certes obligacions per raons de defensa nacional, en la qual a vegades cal proveir-se d'una documentació especial per a circular.
l. zona marítima DRET Franja del litoral del domini d'un estat, en l'extensió determinada pel dret internacional.
m. zona maritimoterrestre DRET Bé de domini públic estatal, determinat per l'espai de les costes o fronteres marítimes que banya el mar en el seu flux i reflux, on són visibles les marees i les grans ones en els temporals ordinaris.
n. zona militar de costes i fronteres MIL. Espais dins dels quals és indispensable la intervenció tècnica del ram de guerra amb referència a vies de comunicació en projectes que puguen debilitar o inutilitzar la defensa del territori nacional.
o. zona minera ECON./DRET Espai reservat per l'Estat per a l'aprofitament de recursos miners d'especial interés per al desenrotllament econòmic i social o per a la defensa nacional.
p. zona monetària ECON. Zona formada per un conjunt de països que mantenen una relació estable entre les seues monedes i que adopten la considerada més forta com a mitjà de pagament habitual entre ells.
q. zona polèmica DRET Espai lliure que una plaça forta o una fortalesa necessita per a la seua defensa i en el qual, amb este fi, s'establixen excepcions legals i governatives.
4. a. f. Espai de qualsevol classe o forma, part d'un tot.
b. f. ANAT. Àrea de la pell o de la superfície d'un òrgan.
c. f. BOT. Part determinada d'una planta o d'un òrgan vegetal.
d. Terme usa ELECTROT. t per a les unitats estratègiques menors de pràcticament qualsevol tipus.
e. mètode de la zona fosa QUÍM. Mètode per a la purificació dels sòlids, aplicat principalment a metalls, que consistix en la creació, per calfament temporal, d'una zona fosa en el si del material que es vol purificar, perquè les impureses es concentren en la fase líquida .
f. zona erotògena PSIC. Cada una de les diverses parts del cos particularment aptes, al ser tocades, a produir plaer i excitació sexual.
g. zona hiperestèsica ANAT. Regió cutània de sensibilitat exageradament anormal.
h. zona marginal ANAT. Zona de la medul·la espinal, formada conjuntament per la zona terminalis i la zona esponjosa .
i. zona neutra ELECTROT. En una màquina elèctrica, zona del col·lector al voltant de la línia neutra, en què la força electromotriu entre dos lamel·les adjacents és pràcticament nul·la.
5. f. BIBLIOT. Divisió de la descripció bibliogràfica d'una fitxa de catàleg.
6. f. GEOL. Terme usat per a les unitats estratègiques menors de pràcticament qualsevol tipus.

zona (Traducció Valencià-Castellà)

zona f. 1. zona.
2. mètode de la zona fosa
3. Terme usat
4. zona afòtica zona afótica.
5. zona biogeogràfica zona biogeográfica.
6. zona blava zona azul.
7. zona climàtica (o terrestre ) zona climática (o terrestre ).
8. zona cristal·logràfica zona cristalográfica.
9. zona de càrrega i descàrrega zona de carga y descarga.
10. zona de lliure comerç zona de libre comercio.
11. zona de muntanya zona de montaña.
12. zona de silenci zona de silencio.
13. zona de vianants zona peatonal (o de peatones ).
14. zona disfòtica zona disfótica.
15. zona d'ombra zona de sombra.
16. zona erotògena zona erotógena.
17. zona eufòtica zona eufótica.
18. zona fiscal zona fiscal.
19. zona forestal zona forestal.
20. zona franca zona franca.
21. zona fronterera zona fronteriza.
22. zona hiperestèsica zona hiperestésica.
23. zona horària zona horaria.
24. zona marginal zona marginal.
25. zona marítima zona marítima.
26. zona maritimoterrestre zona maritimoterrestre.
27. zona militar de costes i fronteres zona militar de costas y fronteras.
28. zona minera zona minera.
29. zona monetària zona monetaria.
30. zona neutra zona neutra.
31. zona polèmica zona polémica, zona polémica.

zona (Traducció Castellà-Valencià)

zona f. 1. zona.
2. zona afótica zona afòtica.
3. zona azul zona blava.
4. zona biogeográfica zona biogeogràfica.
5. zona climática (o terrestre ) zona climàtica (o terrestre ).
6. zona cristalográfica zona cristal·logràfica.
7. zona de carga y descarga zona de càrrega i descàrrega.
8. zona de desaceleración zona de desacceleració.
9. zona de ensanche zona d'eixample.
10. zona de influencia zona d'influència.
11. zona de libre comercio zona de lliure comerç.
12. zona de montaña zona de muntanya.
13. zona de silencio zona de silenci.
14. zona de sombra zona d'ombra.
15. zona disfótica zona disfòtica.
16. zona erotógena zona erotògena.
17. zona eufótica zona eufòtica.
18. zona fiscal zona fiscal.
19. zona forestal zona forestal.
20. zona franca zona franca.
21. zona fronteriza zona fronterera.
22. zona hiperestésica zona hiperestèsica.
23. zona horaria zona horària.
24. zona marginal zona marginal.
25. zona marítima zona marítima.
26. zona maritimoterrestre zona maritimoterrestre.
27. zona militar de costas y fronteras zona militar de costes i fronteres.
28. zona minera zona minera.
29. zona monetaria zona monetària.
30. zona neutra zona neutra.
31. zona peatonal (o de peatones ) zona de vianants.
32. zona polémica zona polèmica.
33. zona tórrida zona tòrrida.

Et pot interessar