sang (Diccionari)

sang
1. a. f. BIOQ./FISIOL. Líquid que, juntament amb la limfa i el líquid intersticial, forma part del medi intern del cos.
b. animal de sang calenta ZOOL. Homeoterm.
c. animal de sang freda ZOOL. Peciloterm.
d. colp de sang PAT. Denominació popular de l'apoplexia i de diversos estats inflamatoris, erupcions de pell, taques rogenques, etc., que s'atribuïxen a una afluència sobtada de la sang.
e. donar sang Prestar-se a una exsanguinació.
f. sang arterial ANAT. Sang que, transportant oxigen, circula per les artèries.
g. sang artificial TER. Substitutiu de la sang per a transfondre basat en derivats químics de l'hemoglobina.
h. sang venosa ANAT. Sang que, transportant anhídrid carbònic, circula per les venes.
2. a. f. Vessament de sang. Fer-se sang amb una agulla. Fer sang pel nas.
b. f. [ p. ext. ] Pèrdua violenta de la vida. El terratrémol ha produït molta sang.
c. a sang i a foc Matant i destruint.
d. córrer la sang pels carrers Haver-hi molts morts.
e. donar la sang per la pàtria Morir per ella.
f. duel a primera sang Duel que cessa quan un dels adversaris és ferit.
g. fer (o fer-se ) sang Ferir o ferir-se.
h. la sang no arribarà al riu Frase que es diu referint-se a una baralla o incident que pareix molt greu però que probablement no portarà conseqüències tràgiques.
i. suar sang Haver-se d'esforçar molt.
j. tacar-se les mans de sang Ser responsable d'un homicidi.
3. a. f. [ fig. ] Energia, força.
b. aigua de sang Aigua que costa molt de pouar.
c. molí de sang Molí mogut per l'acció d'un animal que roda.
d. motor de sang Animal que mou una màquina.
4. a. f. [ fig. ] El necessari per a viure. Enriquir-se amb la sang dels pobres.
b. xuplar la sang (a algú) Llevar-li tot el que té, traure'n el màxim profit, desposseint-lo de coses necessàries.
5. a. f. [ fig. ] Temperament, estat d'ànim. Massa sang i massa geni.
b. a sang calenta Apassionadament.
c. a sang freda Conscientment. Els va assassinar a sang freda.
d. bullir (a algú) la sang (o les sangs ) Sentir-se endut per una passió, sobretot d'ira o d'amor.
e. cremar (una cosa) la sang (o les sangs ) (a algú) Omplir-lo d'irritació, d'impaciència.
f. de sang calenta (o de sangs calentes ) Impetuós.
g. de sang i fetge Es diu del film, la novel·la, l'espectacle, etc., en què predomina la violència.
h. fer mala sang Irritar molt.
i. gelar-se (a algú) la sang en les venes Quedar aterrit, colpit d'espant.
j. no tindre sang en les venes Ser excessivament tranquil, no indignar-se per res.
k. no tindre sang en l'ull No tindre compassió.
l. plorar llàgrimes de sang Plorar amargament, sense consol.
m. plorar sang el cor (a algú) Patir un dolor emocional molt fort.
n. portar (o tindre ) en la sang (una forma de procedir, de pensar, etc.) Tindre-ho instintivament, per propi temperament.
o. pujar la sang al cap (a algú) Vindre-li un accés passional.
p. remoure la sang (a algú) Fer-lo irritar, indignar.
q. sang calenta Irascibilitat, apassionament. Ser de sang calenta.
r. sang freda Serenitat i domini de si mateix davant del perill o la passió. No perdre la sang freda.
s. tindre la sang negra Ser roïna una persona.
t. tindre la sang negra Estar enfurit.
u. tindre mala sang Tindre mals sentiments, no tindre pietat.
v. tindre sang d'orxata (o d'aigua ) No tindre vigor, ser molt passiu.
w. tindre un colp de sang Tindre un accés d'irritació.
6. a. f. [ fig. ] Raça quant a l'herència física. Un gos de pura sang.
b. f. [ fig. ] Llinatge. Ser de sang noble.
c. f. [ fig. ] Lligam de parentiu entre els descendents d'un mateix avantpassat. Els lligams de la sang. Germans de sang.
d. sang blava Ascendència aristocràtica.
7. a. f. [ fig. ] Suc o cosa de color roig, semblant a la sang. La sang de les roses.
b. sang de drago QUÍM./FARM. Resina de color roig que s'extrau del tronc de Calamus draco i altres espècies.
8. a sang GRÀF. Dit del gravat imposat de manera que passe del marge de la plana, per un o per més costats, perquè, quan es talle el paper amb la cisalla de guillotina, la pàgina quede sense marge en el lloc d'este gravat.

sang (Traducció Valencià-Castellà)

sang f. 1. sangre ( m. ).
2. a sang a sangre.
3. a sang calenta a sangre caliente.
4. a sang freda a sangre fría.
5. a sang i a foc a sangre i fuego.
6. aigua de sang
7. animal de sang calenta animal de sangre caliente, animal de sangre caliente.
8. animal de sang freda animal de sangre fría, animal de sangre fría.
9. bullir (a algú) la sang bullirle (a uno) la sangre.
10. colp de sang ataque apopléctico.
11. córrer la sang pels carrers correr sangre.
12. cremar (una cosa) la sang (o les sangs ) (a algú) pudrirle (o quemarle ) (a uno) la sangre.
13. de sang calenta (o de sangs calentes ) de sangre caliente.
14. de sang i fetge
15. donar la sang per la pàtria dar la sangre por la patria.
16. donar sang dar sangre.
17. duel a primera sang a primera sangre.
18. fer (o fer-se ) sang hacer (o hacerse ) sangre.
19. fer mala sang encenderle (a uno) la sangre.
20. gelar-se (a algú) la sang a les venes helarse la sangre en las venas, no quedar sangre en el cuerpo.
21. la sang no arribarà al riu no llegará la sangre al río.
22. molí de sang molino de sangre, molino de sangre.
23. motor de sang motor de sangre.
24. no tindre sang a les venes no tener sangre en las venas, no tener sangre en las venas.
25. no tindre sang a l'ull tener mala sangre, ser un mal sangre.
26. plorar llàgrimes de sang llorar (uno) lágrimas de sangre.
27. portar (o tindre ) en la sang (una forma de procedir, de pensar, etc.) llevar (alguna cosa) en la sangre.
28. pujar la sang al cap subírsele (a uno) la sangre a la cabeza.
29. remoure la sang revolver la sangre (a alguien).
30. sang arterial sangre arterial, sangre arterial.
31. sang artificial sangre artificial.
32. sang blava sangre azul.
33. sang calenta sangre caliente.
34. sang de dragó sangre de drago.
35. sang freda sangre fría, sangre fría.
36. sang venosa sangre.
37. suar sang sudar sangre.
38. tacar-se les mans de sang mancharse las manos de sangre.
39. tindre mala sang tener mala sangre.
40. tindre sang d'orxata (o d'aigua ) tener sangre de horchata.
41. tindre un colp de sang subírsele (a uno) la sangre a la cabeza.
42. xuplar la sang chupar la sangre.

Et pot interessar